Rhaglen a chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Maureen Potter 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Eitemau
Rhif eitem

26.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

 

Cofnodion:

Dim.

 

27.

Cofnodion pdf icon PDF 70 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 4 a 14 Mehefin 2018.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

COFNODION 

 

            Eglurodd y Cadeirydd bod y cofnodion yn cael eu cyflwyno er mwyn eu cadarnhau fel cofnod cywir ac nid er mwyn i’r Aelodau geisio adroddiadau cynnydd ar faterion penodol.   

 

(i)         Cyflwynwyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 4 Mehefin 2018.

 

(ii)        Cyflwynwyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 14 Mehefin 2018.

 

Cywirdeb

 

Tudalen 13, cofnod rhif 20 – Gofynnodd y Cynghorydd Patrick Heesom bod y frawddeg lle'r oedd yn cyfeirio at ddadansoddiad o lefelau risg presennol yn cael ei diwygio i nodi 'er budd pobl ifanc, yr A548 a Phorthladdoedd Mostyn’.

 

PENDERFYNWYD:

 

Yn amodol ar y newid uchod, cymeradwyo’r cofnodion fel cofnod cywir a’u llofnodi gan y Cadeirydd.

 

28.

Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol pdf icon PDF 72 KB

Pwrpas:  Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Craffu & Trosolwg adnoddau corfforaethol

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol bresennol i’w hystyried.

 

Mynegodd y Cynghorydd Patrick Heesom bryder na fyddai Cynllun y Cyngor yn cael ei ystyried gan y Pwyllgor nes  y cyfarfod a gynhelir ar 15 Tachwedd, a holodd a oedd modd ei symud ymlaen i'r cyfarfod a drefnwyd ar gyfer 20 Medi.   Eglurodd y Prif Weithredwr bod adroddiadau monitro ar berfformiad Cynllun y Cyngor yn cael eu darparu deirgwaith y flwyddyn.   Eglurodd Swyddog Gweithredol Busnes a Chyfathrebu Corfforaethol y gellir cyflwyno adroddiad monitro Ch1 (Ebrill i fis Mehefin) i'r Pwyllgor ym mis Medi, ond fel yn y blynyddoedd blaenorol byddai'r adroddiad canol blwyddyn ar gyfer mis Ebrill i fis Medi (a gyflwynir ym mis Tachwedd) yn dangos mwy o gynnydd.

 

Yn ystod y drafodaeth awgrymodd y Cynghorydd Richard Jones efallai y byddai angen gweithdy neu gyd-gyfarfodydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol gyda Phwyllgorau eraill i sicrhau y cynhelir trosolwg o Gynnig Twf Gogledd Cymru.   Cytunwyd y byddai adroddiad gyda’r wybodaeth ddiweddaraf am Gynnig Twf Gogledd Cymru yn cael ei gynnwys ar y rhaglen ar gyfer cyfarfod 15 Tachwedd, yn dilyn eitem Cynllun y Cyngor.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Bod y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol fel y cyflwynwyd, yn cael ei chymeradwyo;

 

(b)       Bod adroddiad gyda’r wybodaeth ddiweddaraf am Gynnig Twf Gogledd Cymru yn cael ei gynnwys ar y rhaglen ar gyfer cyfarfod 15 Tachwedd, yn dilyn eitem Cynllun y Cyngor.

 

(c)        Bod y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd, gan ymgynghori gyda Chadeirydd ac Is-Gadeirydd y Pwyllgor, yn cael ei awdurdodi i amrywio’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, os bydd angen.

 

29.

Asesiad o Effaith Integredig pdf icon PDF 87 KB

Pwrpas:  I alluogi’r Pwyllgor i ddeall a defnyddio’r Asesiad o Effaith Integredig

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Weithredwr adroddiad i alluogi’r Pwyllgor i ddeall a defnyddio’r Asesiad o Effaith Integredig. Darparodd wybodaeth gefndir a gwahodd Swyddog Gweithredol Busnes a Chyfathrebu Corfforaethol i roi cyflwyniad ar yr Asesiad o Effaith Integredig.   Pwyntiau allweddol y cyflwyniad oedd:

 

·         Beth yw ystyr Asesiad o Effaith Integredig?     

·         beth yw’r manteision?

·         dull Sir y Fflint

·         y camau nesaf   

 

                        Nododd y Cynghorydd Richard Jones ganlyniadau ac effaith y camau a gymerir gan yr Awdurdod ac awgrymu bod angen darparu system symlach i gynorthwyo gyda dealltwriaeth a chraffu materion.   Cydnabu’r Prif Weithredwr y sylwadau a dywedodd ei fod yn hyderus y byddai gweithdy MTFS, a gynhelir ar 23 Gorffennaf, yn ateb rhai o’r pryderon a godwyd.   

 

                        Mynegodd y Cynghorydd Patrick Heesom bryderon fod y cynigion a gyflwynwyd ar gyfer model yr Asesiad o Effaith Integredig yn gosod safbwynt /datrysiadau i’r defnyddwyr gwasanaeth a chymunedau lleol a nododd bod angen gwneud rhagor o waith ar y pecyn offer.   

 

                        Cyfeiriodd y Cynghorydd Arnold Woolley at y matrics risg a nododd y gellir ei gymhwyso i ystyried effaith y cynigion gwneud penderfyniadau.

 

                        Nododd y Cadeirydd bod angen cynnwys cydraddoldeb mewn gwaith a hawliau plant yn yr Asesiad o Effaith Integredig.   Holodd a gysylltwyd â Chomisiynydd Plant Cymru.    Eglurodd Swyddog Gweithredol Busnes a Chyfathrebu Corfforaethol y byddai’n olrhain hyn.

 

                        Darparodd y Prif Weithredwr sicrwydd bod effaith y penderfyniadau a wnaed gan yr Awdurdod yn cael eu hystyried yn ddilys ac yn deg.  Atgoffodd y Pwyllgor mai'r bwriad oedd defnyddio'r Asesiad o Effaith Integredig (a) yn gyfatebol a (b) ar gyfer y penderfyniadau polisi ac adolygu gwasanaeth / cyllideb mwyaf sylweddol.  

 

PENDERFYNWYD: 

 

Bod y Pwyllgor yn croesawu’r Asesiad o Effaith Integredig ac yn deall ei ddiben a’i ddefnydd.

 

 

30.

AMRYWIO TREFN Y RHAGLEN

Cofnodion:

Eglurodd y Cadeirydd y byddai eitem 8 ar y rhaglen (Adroddiad Blynyddol y Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2016/18 ac Adroddiad Monitro Blynyddol y Gymraeg 2017/18 yn cael eu dwyn ymlaen).   Bydd gweddill yr eitemau yn cael eu hystyried yn y drefn a ddangosir ar y rhaglen.

 

31.

Adroddiad Blynyddol Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2016/18 ac Adroddiad Monitro Blynyddol yr Iaith Gymraeg 2017/18 pdf icon PDF 109 KB

Cymeradwyo Adroddiad Blynyddol Safonau’r Gymraeg 2017/18 terfynol y Cyngor ac Adroddiad Blynyddol Cynllun Cydraddoldeb Strategol 16/18 cyn ei gyflwyno.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Swyddog Gweithredol Busnes a Chyfathrebu Corfforaethol adroddiad i gyflwyno Adroddiad Blynyddol Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2016/18 ac Adroddiad Monitro Blynyddol y Gymraeg 2017/18.   Darparodd wybodaeth gefndir ac egluro bod yr adroddiad yn darparu trosolwg o gynnydd o ran cydymffurfio â Deddf Cydraddoldeb a Safonau'r Gymraeg, ac yn nodi meysydd i'w gwella.

 

Mynegodd y Cynghorydd Patrick Heesom bryderon nad oedd lles pobl ifanc yn cael ei adlewyrchu'n ddigonol yn y Cynlluniau.   Cytunodd Swyddog Gweithredol Busnes a Chyfathrebu Corfforaethol y bydd yn cynnwys esiamplau o waith a wnaed ar gyfer pobl ifanc a phobl h?n yn y dyfodol.   

 

Mynegodd y Cynghorydd Tudor Jones yr effaith a'r cyfle sydd gan yr Aelodau i hyrwyddo'r iaith Gymraeg yn eu cymunedau lleol.  Holodd y Cynghorydd Jones a oedd canlyniad archwiliad sgiliau'r Gymraeg yn cynnwys gweithwyr sy’n gweithio mewn ysgolion.   Eglurodd Swyddog Gweithredol Busnes a Chyfathrebu Corfforaethol fod yr hyn a adroddir ar Safonau’r Gymraeg yn canolbwyntio’n bennaf ar weithwyr a bod hyrwyddiad drafft yr iaith Gymraeg yn cynnwys cymunedau.   Yn ystod y drafodaeth, cytunwyd y byddai arolwg Cymraeg gweithlu’r Cyngor yn cynnwys yr Aelodau yn y dyfodol.

 

Holodd y Cadeirydd beth oedd cyfartaledd y bwlch cyflog rhwng y rhywiau ar gyfer awdurdodau lleol; byddai ymateb yn cael ei anfon ar e-bost at aelodau’r Pwyllgor.

 

Mewn ymateb i bryder gan y Cadeirydd o ran hyrwyddo ymgysylltiad gyda hyfforddiant cydraddoldeb, eglurodd Swyddog Gweithredol Busnes a Chyfathrebu Corfforaethol eu bod yn hyrwyddo drwy'r Infonet a thrwy dimau rheoli gwasanaeth.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Bod y Pwyllgor yn nodi’r adroddiadau blynyddol a’r meysydd o gynnydd ar gyfer gwelliant sydd wedi’u nodi; a

 

(b)       Bod arolwg Cymraeg gweithlu’r Cyngor yn cynnwys yr Aelodau yn y dyfodol.  

32.

Monitro Cyllideb Refeniw 2017/18 (alldro) a Monitro Rhaglen Gyfalaf 2017/18 (alldro) pdf icon PDF 69 KB

Pwrpas:  Mae’r adroddiad hwn yn nodi sefyllfa derfynol y gyllideb refeniw ar gyfer 2017/18 ar gyfer Cronfa’r Cyngor a’r Cyfrif Refeniw Tai.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Rheolwr Cyllid Corfforaethol yr adroddiad i ddarparu Adroddiad Monitro Cyllideb Refeniw 2017/18 (Alldro) ac Adroddiad Monitro Rhaglen Gyfalaf 2017/18 (Alldro) i'r Aelodau.

 

Adroddodd y Rheolwr Cyllid Corfforaethol ar sefyllfa Monitro’r Gyllideb Refeniw 2017/18 (Alldro) a oedd wedi’i atodi i’r adroddiad.   Cyfeiriodd at sefyllfa gyffredinol Cronfa’r Cyngor a’r sefyllfa alldro terfynol fesul portffolio (yn amodol ar archwiliad).    Eglurodd mai sefyllfa'r gronfa yn gyffredinol oedd bod gwariant £2.107m yn is na’r gyllideb.   Eglurodd y Rheolwr Cyllid Corfforaethol fod y rhesymau dros yr amrywiadau wedi’u crynhoi yn atodiad 2 yr adroddiad, gydag amrywiadau portffolio arwyddocaol wedi’u hegluro ym mharagraffau 1.04 i 1.09.   Adroddodd y Rheolwr Cyllid Corfforaethol ar y prif ystyriaethau a chyfeirio at gyflawniad yr effeithlonrwydd a gynlluniwyd yn ystod y flwyddyn, Cronfa'r Cyngor, y cronfeydd wrth gefn a'r balansau, ceisiadau i gario arian ymlaen a'r Cyfrif Refeniw Tai.

 

            Tynnodd y Cynghorydd Haydn Bateman sylw at dudalen 41 yr adroddiad a cheisio eglurhad am strategaeth y gyllideb – cronfeydd wrth gefn cyffredinol.   Ceisiodd wybodaeth hefyd o ran pryd y byddai’r cyfleusterau cyhoeddus yn Stryd Newydd, yr Wyddgrug, yn cau.  

 

Ymatebodd y Rheolwr Cyllid Corfforaethol i gwestiynau pellach a godwyd gan yr Aelodau o ran y ffigyrau a ddarparwyd ar gyfer pobl ac adnoddau ym mharagraff 1.02 yr adroddiad, a’r ceisiadau i gario cyllid drosodd.

 

Cynigodd y Cynghorydd Richard Jones y dylid anfon llythyr at Lywodraeth Cymru (LlC) i fynegi pryder y Pwyllgor fod grantiau’n cael eu darparu ddiwedd mis Mawrth.   Nododd y Prif Weithredwr yr achos cenedlaethol a thynnodd sylw at weithdy a gynhelir ar 23 Gorffennaf.   Awgrymodd efallai y byddai’r Aelodau yn dymuno aros tan ar ôl y gweithdy cyn ysgrifennu at Lywodraeth Cymru.

            Cefnogodd y Cynghorydd Patrick Heesom y gwaith heriol a wnaed gan y Cynghorydd Richard Jones o ran materion sy’n ymwneud â’r gyllideb.   

            Adroddodd y Rheolwr Cyllid Corfforaethol ar Adroddiad Monitro Rhaglen Gyfalaf 2017/18 (Alldro) a oedd wedi’i atodi fel Atodiad B i’r adroddiad.   Darparodd wybodaeth gefndir ac egluro bod tabl 1 ym mharagraff 1.03 yn nodi sut yr oedd y Rhaglen wedi newid yn ystod 2017/18. Nododd hefyd y newidiadau yn ystod y cyfnod hwn a arweiniodd at gynnydd net yng nghyfanswm y Rhaglen o £2.863m fel y nodwyd yn nhabl 2 yr adroddiad.   Adroddodd y Rheolwr Cyllid Corfforaethol ar y gwariant cyfalaf o gymharu â’r gyllideb, yr hyn sy'n cael ei gario ymlaen i 2018/19, a chyllid cynlluniau cymeradwy 2017/18, fel y nodwyd yn yr adroddiad.

Cyfeiriodd y Cynghorydd Haydn Bateman at dudalen fonitro cyllideb Cyfalaf Cynllunio a’r Amgylchedd a gofyn am wybodaeth yngl?n â lleoliad y Felin Flawd.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y Pwyllgor yn nodi’r sefyllfa ac yn cadarnhau nad oedd unrhyw faterion i’w hadrodd ar lafar i’r Cabinet, heblaw i adrodd y bydd llythyr yn cael ei anfon at Lywodraeth Cymru yn mynegi pryder y Pwyllgor o ran darparu grantiau ddiwedd mis Mawrth.

 

33.

2018/19 monitro cyllideb refeniw (interim) pdf icon PDF 68 KB

Pwrpas:  Mae’r adroddiad hwn yn nodi’r risgiau allweddol a’r problemau sy’n hysbys o ran sefyllfa derfynol y gyllideb refeniw ar gyfer 2018/19 ar gyfer Cronfa’r Cyngor a’r Cyfrif Refeniw Tai.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Rheolwr Cyllid Corfforaethol adroddiad yn nodi risgiau a materion allweddol sy’n berthnasol i sefyllfa alldro’r gyllideb refeniw ar gyfer 2018/19 ar gyfer Cronfa’r Cyngor a’r Cyfrif Refeniw Tai.  Eglurodd mai’r adroddiad dros dro oedd adroddiad monitro cyllideb refeniw cyntaf 2018/19 ac darparodd wybodaeth ar gynnydd o ran cyflawni effeithlonrwydd a gynlluniwyd yn erbyn y targedau a osodwyd ac adrodd drwy eithriad ar amrywiadau sylweddol a allai effeithio ar y sefyllfa ariannol yn 2018/19.  

 

Eglurodd y Rheolwr Cyllid Corfforaethol er ei bod yn gam cynnar yn y flwyddyn ariannol, effaith net cychwynnol y risgiau a'r amrywiadau sy'n dod i'r amlwg fel y nodwyd yn yr adroddiad, yw y rhagwelir bod gwariant yn £1.619m yn is na'r gyllideb.   Fodd bynnag, aeth yn ei flaen i egluro ei bod yn bwysig nodi heb y buddion cyllidebol dros dro o'r Isafswm Darpariaeth Refeniw (£1.4m) a’r ad-daliad TAW (£1.9m) roedd risgiau net o £1.7m i'r Cyngor eu rheoli.  Byddai gwaith monitro manwl cyntaf yr holl risgiau ac amrywiadau yn cael eu hadrodd i’r Cabinet ar 25 Medi 2018.

 

Adroddodd y Rheolwr Cyllid Corfforaethol ar y prif ystyriaethau, o ran trafodaethau cyflog ar gyfer Staff Cenedlaethol a’r Cyngor (NJC), gorwariant lleoliadau y tu allan i’r sir, gwasanaethau iechyd meddwl – gorwariant lleoliadau preswyl, Grant Cyflawniad Lleiafrifoedd Ethnig, tanwariant Darpariaeth Isafswm Refeniw, a thanwariant ad-daliad TAW.

 

Pwysleisiodd y Cynghorydd Richard Jones y sylwadau a wnaeth mewn cyfarfodydd blaenorol yngl?n â’r galw am gronfa ganolog Cymru ar gyfer cyllid y tu allan i'r sir ar gyfer cynghorau Cymru.  Nododd y Prif Weithredwr bod rhai darparwyr gofal ar draws y DU yn codi cyfraddau cost uchel anghynaliadwy ar gyfer gofal arbenigol penodol.   Awgrymodd y Cynghorydd Jones y dylid anfon llythyr at LlC yn amlinellu'r angen ar gyfer cyllid ychwanegol i gynorthwyo awdurdodau lleol ac fe gytunwyd y byddai hyn yn cael ei ystyried ymhellach yn dilyn ail weithdy'r gyllideb a gynhelir ar 23 Gorffennaf.

 

Mewn ymateb i bryder gan y Cynghorydd Haydn Bateman o ran incwm o wastraff ailgylchu, eglurodd y Prif Weithredwr bod incwm o ailgylchu eitemau plastig, papur a cherdyn wedi gostwng yn sylweddol oherwydd newidiadau i’r farchnad ryngwladol.   Nododd bod y potensial ar gyfer incwm o ailgylchu dillad yn faes y gellir ei ystyried ymhellach.

 

Mynegodd y Cynghorydd Patrick Heesom bryderon o ran y risgiau ariannol sy’n gysylltiedig ag ysgolion.   Nododd nifer yr ysgolion uwchradd yn Sir y Fflint sydd mewn sefyllfa o ddiffyg ariannol ac effaith bellach posibl y dyfarniad cyflog ar gyfer athrawon a fyddai'n cael ei gytuno'n genedlaethol.   Cyfeiriodd y Prif Weithredwr at y mesurau a gymerwyd gan yr Awdurdod i wella cyllid ysgolion a nododd bod rhagor o waith ar y gweill gan y Cabinet i roi cymorth i gyllidebau ysgolion lle bynnag y bo modd yn y dyfodol fel rhan o'r Strategaeth Ariannol Tymor Canolig.    Nododd y Prif Weithredwr mai dim ond drwy gyllid cenedlaethol y gellir datrys y risgiau ariannol nid trwy gyllid lleol.

 

PENDERFYNWYD:

 

Nododd y Pwyllgor y sefyllfa a chadarnhau nad oedd unrhyw faterion i’w  ...  view the full Cofnodion text for item 33.

34.

Canlyniadau refeniw buddsoddiadau mawr mewn rhaglenni cyfalaf pdf icon PDF 87 KB

Pwrpas:  Derbyn adroddiad ar y goblygiadau Refeniw yn sgil buddsoddiadau mawr ar y rhaglen gyfalaf.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Weithredwr adroddiad a darparodd gyflwyniad ar ganlyniadau refeniw buddsoddiadau mawr y rhaglen gyfalaf.   Roedd hyn yn ategu at y model a groesawyd mewn cyfarfod blaenorol.  Y prif gynlluniau buddsoddi a nodwyd yn y cyflwyniad oedd:

 

  • effeithiau gwariant cyfalaf ar refeniw
  • Cynllun 1 – Cartref Gofal Marleyfield
  • Cynllun 2 – Cartref Gofal Dydd Glanrafon 
  • Cynllun 3- Theatr Clwyd
  • Cynllun 4 – NWRWTP (Parc Adfer)
  • Cynllun 5- adleoli i Unity House, Ewlo.
  • Cynllun 6 – Rhaglen Buddsoddiadau Ysgolion – Ysgol Penyffordd

         Rhaglen Buddsoddiadau Ysgolion - Ysgol Uwchradd Cei Connah

  • Estyniad ac ailfodelu ysgol  
  • Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif
  • Rhaglen Buddsoddiadau Ysgolion

 

Nododd y Cynghorydd Richard Jones bod angen penderfynu ar effaith y rhaglenni cyfalaf ac awgrymodd y dylid cynnal asesiad o effaith i ddangos y buddion.   Cydnabu’r Prif Weithredwr y pwynt a wnaed.  Cyfeiriodd y Cynghorydd Jones hefyd at gost dymchwel Neuadd y Sir – camau 3-4 a gofynnodd sut y byddai hyn yn cael ei ariannu.

 

Siaradodd y Cynghorydd Patrick Heesom am werth pensaernïol Neuadd y Sir a nododd y dylid amddiffyn yr adeilad.   Nododd bod yr Wyddgrug yn leoliad da ac yr hoffai gadw’r gwasanaethau yn Neuadd y Sir.   Pwysleisiodd y Prif Weithredwr bod symud i Unity House, Ewlo yn adleoliad rhannol gan nad oedd gan yr adeilad ddigon o le ar gyfer yr holl staff na'r holl wasanaethau sy'n cael eu darparu.  Eglurodd y byddai trafodaethau yn cael eu cynnal yn hirdymor o ran datblygu safle campws Neuadd y Sir, yr Wyddgrug.   Roedd campws Neuadd y Sir yn hen, yn ddrud i’w gynnal ac nid oedd yn addas i bwrpas ar gyfer gofod swyddfa gyfoes bellach.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y Pwyllgor yn nodi a chroesawu’r adroddiad.

 

 

35.

Aelodau'r wasg a'r cyhoedd yn y cyfarfod

Cofnodion:

Roedd un aelod o’r wasg yn bresennol ac nid oedd unrhyw aelod o’r cyhoedd yn bresennol.

 

 

 

(Dechreuodd y cyfarfod am 10.00am a daeth i ben am 12.17pm)