Mater - cyfarfodydd

Investment and Funding Update

Cyfarfod: 30/08/2023 - Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd (eitem 73)

73 Diweddariad ar Fuddsoddi ac Ariannu pdf icon PDF 146 KB

Darparudiweddariad i Aelodau'r Pwyllgor ar faterion buddsoddi ac ariannol Cronfa Bensiynau Clwyd.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gofynnodd Mr Hibbert a yw’r Gronfa yn gallu ystyried cyd-barti gwahanol i JP Morgan o fewn y Fframwaith Arian Parod a Rheoli Risg. Eglurodd Mr Dickson er bod banciau mawr eraill ar gael, pan gafodd y mandad ei gychwyn, dewiswyd JP Morgan drwy broses adolygu gynhwysfawr a ystyriodd ffactorau fel gweithredu, ESG a ffioedd. Dywedodd fod y cyd-bartïon amgen hefyd yn debygol o fod yn fanciau buddsoddi ac nad oes dewis perffaith ar gael.

 

Gofynnodd Mr Hibbert pa mor aml mae’r dewis yma’n cael ei adolygu. Eglurodd Mr Dickson fod yna broses adolygu flynyddol ond mae’r broses o ddewis rheolwr yn cael ei chychwyn yn seiliedig ar ba un ai yw JP Morgan yn cyflawni eu rôl ai peidio.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y Pwyllgor yn ystyried, nodi ac yn gwneud sylwadau ar y diweddariad.