Mater - cyfarfodydd

Business Rate Write Offs in excess of £25,000

Cyfarfod: 14/03/2023 - Cabinet (eitem 140)

140 Dileu dros £25,000 o ddyledion Trethi Busnes pdf icon PDF 98 KB

Pwpras:        Y Cabinet i gymeradwyo dileu gwerth £25,000 a mwy o falansau Trethi Busnes ble nad yw’n bosibl casglu’r dyledion mwyach.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Mullin yr adroddiad ac eglurodd ar gyfer drwgddyledion unigol o fwy na £25,000, roedd angen i’r Cabinet gymeradwyo’r argymhellion uchod i ddiddymu dyledion yn unol â Rheolau Gweithdrefn Ariannol (adran 5.2).

 

Nid oedd modd adennill dwy ddyled Ardrethi Busnes oedd â chyfanswm o £112,526 ac roedd angen eu diddymu oherwydd Ansolfedd.

 

Roedd y ddau gwmni wedi dod i ben, roeddynt yn ansolfedd ac yn swyddogol roeddynt yn nwylo’r gweinyddwyr neu ar fin dod i ben ac yn y camau olaf o gael eu dirwyn i ben yn Nh?’r Cwmnïau. Roedd y rhwymedigaethau Ardrethi Busnes bellach wedi dod i ben yn y ddau achos a gan fod Ardrethi Busnes sydd heb eu talu yn cael eu hystyried yn ddyledion na ffefrir, ychydig iawn o asedau, neu ddim asedau o gwbl oedd ar gael ar gyfer credydwyr a ffefrir ac nid oedd adfer ardrethi busnes yn llwyddiannus bellach yn bosibl.

 

Nid oedd unrhyw oblygiadau ariannol uniongyrchol i’r Cyngor na’r trethdalwyr lleol gan fod colledion ardrethi busnes yn mynd i’r Gronfa Genedlaethol yng Nghymru.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y ddau ddiddymiad oedd â chyfanswm o £112,526, sef £37,856 ar gyfer A.C. Canoe Products (Chester) Limited a £74,670 ar gyfer FTS Hatswell Limited yn cael eu cymeradwyo.