Mater - cyfarfodydd

Revenue Budget Monitoring 2022/23 (Month 8)

Cyfarfod: 12/01/2023 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol (eitem 72)

72 Monitro Cyllideb Refeniw 2022/23 (Mis 8) pdf icon PDF 76 KB

Pwrpas:        I gyflwyno Adroddiad Monitro Cyllideb Refeniw 2022/23 (Mis 8) ac amrywiant sylweddol i’r Aelodau.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Rheolwr Cyllid Strategol adroddiad ar sefyllfa monitro’r gyllideb refeniw ym mis 8 2022/23 ar gyfer Cronfa’r Cyngor a’r Cyfrif Refeniw Tai cyn i’r Cabinet ei ystyried.

 

O ran Cronfa’r Cyngor, roedd y sefyllfa a ragwelir ar ddiwedd y flwyddyn - heb unrhyw gamau gweithredu newydd i leihau pwysau o ran costau a/neu wella’r elw o gynllunio effeithlonrwydd a rheoli costau - yw diffyg gweithredol o £0.352 miliwn, gan adael balans cronfa wrth gefn a ragwelwyd o £3.797 miliwn ar ddiwedd y flwyddyn ariannol (ar ôl effaith dyfarniadau cyflog terfynol).

 

Rhoddwyd y wybodaeth ddiweddaraf ar gymhwyster ar gyfer ceisiadau Cyllid Caledi Llywodraeth Cymru a lefel bresennol Cronfeydd Wrth Gefn argyfwng Covid-19 (fel mesur i ddiogelu yn erbyn effeithiau parhaus y pandemig) a oedd yn £4.064 miliwn. Cafodd symudiadau sylweddol ar draws portffolios o fis 7 eu crynhoi, a oedd yn cynnwys ceisiadau i ddwyn arian ymlaen gan y Gwasanaeth Pobl ac Adnoddau. Wrth olrhain risgiau yn ystod y flwyddyn adroddwyd am ostyngiad bychan yn lefelau casglu Treth y Cyngor a oedd yn adlewyrchu tuedd genedlaethol. Roedd risgiau eraill a gafodd eu holrhain yn cynnwys y sefyllfa bresennol gyda Lleoliadau y tu allan i’r Sir.

 

O ran y Cyfrif Refeniw Tai, byddai gwariant a ragwelir yn ystod y flwyddyn o £3.076 miliwn yn uwch na'r gyllideb yn gadael balans terfynol heb ei glustnodi o £3.398 miliwn, a oedd yn uwch na'r canllawiau gwariant a argymhellir.

 

Gan ymateb i gwestiwn gan y Cadeirydd, cytunodd y Rheolwr Cyllid Strategol i ddarparu ymateb ar wahân ar y symudiad yn y cyllidebau cymeradwy o gyllideb y Prif Weithredwr i Asedau, y dywedodd y Rheolwr Corfforaethol (Rhaglen Gyfalaf ac Asedau) y gallai ymwneud â grantiau’r trydydd sector.

 

Yn dilyn ymholiad gan y Cynghorydd Alasdair Ibbotson, rhoddodd y Prif Weithredwr a’r Prif Swyddog (Gwasanaethau Stryd a Chludiant) eglurhad ar gostau ychwanegol yn deillio o’r Digwyddiad Cyhoeddi ac Angladd Gwladol y Frenhines.

 

Gofynnodd y Cynghorydd Bernie Attridge am y dull i rai portffolio amsugno costau adennill ychwanegol Covid-19 o’u tanwariant. Nodwyd y pwynt gan y Rheolwr Cyllid Corfforaethol a ddywedodd y byddai swyddogion yn edrych ar hyn ar gyfer yr adroddiad nesaf. O ran y cais i ddwyn arian ymlaen, dywedodd fod hyn yn cydymffurfio â'r protocol cronfeydd wrth gefn a balansau i ddangos tryloywder.

 

Cydnabuwyd cais y Cynghorydd Attridge i unrhyw danwariant ar y Gronfa Refeniw Tai gael ei ddefnyddio i wella perfformiad gydag eiddo gwag gan y Cynghorydd Sean Bibby.

 

Cafodd yr argymhelliad ei gynnig a’i eilio gan y Cynghorwyr Bernie Attridge a Linda Thomas.

 

PENDERFYNWYD:

 

Ar ôl ystyried Adroddiad Monitro Cyllideb Refeniw 2022/23 (mis 8), fod y Pwyllgor yn cadarnhau nad oes unrhyw faterion penodol i’w codi gyda’r Cabinet.