Mater - cyfarfodydd

Growing Places and HFT

Cyfarfod: 08/12/2022 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd (eitem 37)

37 Growing Places and HFT pdf icon PDF 114 KB

Pwpras:        Derbyn adroddiad cynnydd ar Growing Places a HFT.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Rheolwr Comisiynu'r adroddiad a oedd yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am y Gwasanaethau Dydd a Chyfleoedd Gwaith i Bobl ag Anableddau Dysgu a'r sefyllfa gytundebol gyfredol gyda sefydliad partner o'r enw Hft. Roedd Hft yn sefydliad elusennol cenedlaethol gyda chontract 5 mlynedd i ddarparu’r gwasanaeth gyda’r Cyngor yn weithredol o fis Chwefror 2018 gyda dewis yn y contract i ymestyn am 2 flynedd arall tan fis Ionawr 2025. Roeddent yn darparu gweithgareddau ystyrlon ar draws nifer o ganolfannau dydd ac amgylcheddau gwaith a hefyd yn darparu seibiant i bobl a oedd yn defnyddio gwasanaethau, ac i'w teuluoedd a'u gofalwyr. Roedd y gwasanaeth yn cefnogi pobl i ddysgu sgiliau newydd, paratoi ar gyfer gwaith cyflogedig a gwaith gwirfoddol, hybu annibyniaeth a datblygu rhwydweithiau cymdeithasol.

 

Eglurodd y Prif Swyddog (Gwasanaethau Cymdeithasol) fod Hft yn llwyddiant ariannol tebyg i Double Click a'i fod wedi dod â gwerth ychwanegol enfawr o'u hadnoddau eu hunain yn ariannol ac yn greadigol. Roedd adfywiad y gr?p o wasanaethau yn syfrdanol gan fod angen adnewyddu rhai o'r gwasanaethau oedd ganddynt, e.e. Hwb Cyfle yn ganolbwynt. Cyfeiriodd at bwynt 2.02 yn yr adroddiad a dywedodd y dylai adnewyddu'r contract adlewyrchu y dylid ystyried staff nad ydynt yn TUPE ar gyfer codiadau chwyddiannol ynghyd â chostau rhedeg eraill.

 

Diolchodd y Cynghorydd Mackie i’r Prif Swyddog (Gwasanaethau Cymdeithasol) am ei sylwadau a gwerthfawrogodd na ellid rhoi’r holl wybodaeth yn yr adroddiad gan ei fod yn fasnachol sensitif ond awgrymodd y dylai’r holl wybodaeth yr oedd newydd ei rhoi ar lafar gael ei chynnwys yn yr adroddiad er mwyn cytuno i ymestyn y contract 2 flynedd.

 

Gan ymateb, derbyniodd y Prif Swyddog (Gwasanaethau Cymdeithasol) ei bwynt a gobeithiai y byddai'r estyniad 2 flynedd yn cael ei gadarnhau ac y byddai mwy o fanylion am eu llwyddiant yn cael eu trafod yn ddiweddarach.

 

Cynigiwyd yr argymhelliad yn yr adroddiad gan y Cynghorydd Mackie ac fe’i heiliwyd gan y Cynghorydd Gladys Healey.

 

          PENDERFYNWYD:

 

Bod y Pwyllgor yn nodi'r cynnydd a wnaed drwy'r bartneriaeth gyda Hft a chefnogi i ymestyn y contract yn unol â'r cymal ymestyn.