Mater - cyfarfodydd

Capital Programme Monitoring 2022/23 (Month 9)

Cyfarfod: 23/02/2023 - Cabinet (eitem 127)

127 Monitro Rhaglen Gyfalaf 2022/23 (Mis 9) pdf icon PDF 207 KB

Pwrpas:        Darparu gwybodaeth am Raglen Gyfalaf Mis 9 ar gyfer 2022/23.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Johnson adroddiad a oedd yn crynhoi’r newidiadau a wnaed i Raglen Gyfalaf 2022/23, ers ei gosod ym mis Rhagfyr 2021 hyd at ddiwedd Mis 9 (Rhagfyr 2022), ynghyd â gwariant hyd yma a’r sefyllfa derfynol a ragwelir.

 

Bu gostyngiad net o £20.414 miliwn i’r Rhaglen Gyfalaf yn ystod y cyfnod, a oedd yn cynnwys:

 

·         Gostyngiad net yn rhaglenni (£13.750 miliwn) – Cronfa’r Cyngor – £13.283 miliwn), Cyfrif Refeniw Tai (£0.467 miliwn);

·         Cario ymlaen i 2023/24, yr hyn a gymeradwywyd ym mis 6, o (£4.562miliwn) a Grant ychwanegol Prydau Ysgol am Ddim (£1.767 miliwn) (Cronfa’r cyngor i gyd)

·         Arbedion a nodwyd ym Mis 9 (£0.335 miliwn – Cronfa’r Cyngor)

 

Y gwariant gwirioneddol oedd £35.294 miliwn.

 

Roedd derbyniadau cyfalaf a dderbyniwyd yn nhrydydd chwarter 2022/23 ynghyd ag arbedion a nodwyd yn gyfanswm o £0.882 miliwn.    Roedd hynny’n rhoi gwarged diwygiedig a ragwelir yn y Rhaglen Gyfalaf ym Mis 9 o £4.258 miliwn (o warged sefyllfa ariannu Mis 6 o £3.376 miliwn) ar gyfer Rhaglen Gyfalaf 2022/23, cyn gwireddu derbyniadau cyfalaf ychwanegol a/neu ffynonellau ariannu eraill.

 

Buddsoddiad yn nhrefi’r sir - mae cost deunyddiau yn cael effaith.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Cymeradwyo’r adroddiad yn gyffredinol;

 

(b)       Cymeradwyo'r addasiadau i gael eu cario ymlaen; a

 

(c)        Chymeradwyo’r dyraniadau ychwanegol.