Mater - cyfarfodydd

Delivering public services in the 21st century, an overview

Cyfarfod: 25/04/2023 - Cabinet (eitem 156)

156 Darparu gwasanaethau cyhoeddus yn yr 21ain ganrif - trosolwg pdf icon PDF 125 KB

Pwrpas:        I edrych ar fanteision a chyfyngiadau contractau allanol a/neu greu gwasanaethau a rannir fel modd o ddarparu gwasanaethau’r Cyngor.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Johnson yr adroddiad a dywedodd, yn ei gyfarfod ym mis Gorffennaf 2022, bod y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol wedi gofyn am eitem ar yr agenda yn y dyfodol i archwilio manteision ariannol allanoli a rhannu gwasanaethau.

 

Dim ond dau fodel o gyflawni gwasanaethau amgen oedd allanoli gwasanaethau a rhannu gwasanaethau.  Er mwyn darparu trosolwg cyfannol, rhoddodd yr adroddiad grynodeb o ddetholiad ehangach o fodelau cyflawni amgen y manylwyd arnynt gan y Cynghorydd Johnson.

 

Tynnodd yr adroddiad sylw hefyd at yr angen i ystyried egwyddorion craidd ehangach, a gofynion deddfwriaethol cysylltiedig, wrth adolygu unrhyw wasanaeth gan ystyried newid posibl yn y model cyflawni.

 

Rhoddodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) fanylion am enghreifftiau o ddefnyddio modelau cyflawni amgen, gan gyfeirio at NEWydd a Throsglwyddiadau Asedau Cymunedol.  Roedd yr adroddiad wedi'i gyflwyno i'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol lle cafodd ei gefnogi. 

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Nodi’r modelau gwahanol y gellir eu defnyddio fel modelau amgen i gyflawni gwasanaethau;

 

(b)       Cydnabod y ffactorau ehangach, fel paramedrau deddfwriaethol ac egwyddorion craidd, sydd angen cael eu harsylwi wrth ystyried darparu gwasanaethau trwy fodelau cyflawni amgen; a

 

(c)        Bod y Cabinet yn cael sicrwydd bod y Cyngor yn ystyried yr holl fodelau cyflawni amgen priodol, a manteision a chyfyngiadau’r rhain, fel rhan o werthuso dewisiadau ehangach wrth adolygu gwasanaethau.