Mater - cyfarfodydd

Renting Homes (Wales) Act 2016

Cyfarfod: 22/11/2022 - Cabinet (eitem 76)

76 Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 pdf icon PDF 148 KB

Pwrpas:        Amlinellu’r newidiadau arfaethedig i’r ffordd y mae landlordiaid yng Nghymru yn gosod eu heiddo, a fydd yn cael eu cyflwyno ar 1 Rhagfyr 2022.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Bibby yr adroddiad ac eglurodd mai’r Ddeddf Rhentu Cartrefi yw’r newid mwyaf i gyfraith tai yng Nghymru ers degawdau. O 1 Rhagfyr 2022, byddai Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 yn newid y ffordd mae bob landlord yng Nghymru yn rhentu eu heiddo.

 

Nod y Ddeddf yw symleiddio’r broses o rentu cartref yng Nghymru a rhoi mwy o wybodaeth i bartïon am eu hawliau a’u rhwymedigaethau. Roedd y Ddeddf mewn grym yn rhannol, at ddibenion gwneud rheoliadau a chyhoeddi canllawiau.

 

Roedd yr adroddiad yn rhoi trosolwg o’r Ddeddf newydd a’r newidiadau a fyddai’n dod i rym o 1 Rhagfyr 2022.

 

Cafodd yr adroddiad ei ystyried yn y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Thai ar 16 Tachwedd a chodwyd pryderon ynghylch: pa ymarferion ymgynghori oedd yn cael eu cynnal; newidiadau i Denantiaethau Rhagarweiniol; newidiadau i Hysbysiadau Gadael; a Hawliau Olyniaeth Pellach.

 

Mewn ymateb i sylw a wnaed ar derfynu tenantiaethau, roedd y Rheolwr Budd-daliadau wedi gwneud ymholiadau gyda Llywodraeth Cymru a phartneriaid cyfreithiol y Cyngor a darperir ymateb i Aelodau, unwaith y bydd wedi’i dderbyn.

 

Dywedodd y Cynghorydd Bibby y byddai’n rhannu’r sylwadau a wnaed yn y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu â Llywodraeth Cymru, ei fod yn ceisio cael cyfarfod â’r Gweinidog, a bod camau gweithredu yn cael eu cofnodi fel datrysiad ychwanegol. 

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Nodi’r newidiadau arfaethedig i’r modd y mae pob landlord yng Nghymru yn rhentu eu heiddo, i’w weithredu o 1 Rhagfyr 2022; a

(b)       Nodi’r defnydd o ddisgresiwn a ddarperir yn y Ddeddf i ddileu’r defnydd o denantiaethau rhagarweiniol o’r polisi; a

 

(c)        Bod yr Aelod Cabinet Tai ac Adfywio yn rhannu’r sylwadau a wnaed yn y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Thai gyda’r Gweinidog.