Mater - cyfarfodydd

Council Plan 2022/23 Mid-Year Performance Reporting

Cyfarfod: 20/12/2022 - Cabinet (eitem 92)

92 Adrodd ar Berfformiad Canol Blwyddyn Cynllun y Cyngor 2022/2023 pdf icon PDF 127 KB

Pwrpas:        Adrodd ar Berfformiad Canol Blwyddyn Cynllun y Cyngor 2022/2023.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Mullin yr adroddiad ac eglurodd fod Cynllun y Cyngor 2022/23 wedi’i fabwysiadu gan y Cyngor ym mis Gorffennaf 2022.  Roedd yr adroddiad yn cyflwyno sefyllfa canol blwyddyn y cynnydd yn erbyn blaenoriaethau Cynllun y Cyngor a nodwyd ar gyfer 2022/23.

 

Roedd yr adroddiad sefyllfa derfynol yn dangos bod 59% o weithgareddau’n gwneud cynnydd da. Roedd 70% o’r dangosyddion perfformiad wedi cyrraedd neu ragori eu targedau, 9% yn cael eu monitro’n agos, a 21% nad oeddent yn cyrraedd y targed.

 

Roedd yr adroddiad yn seiliedig ar eithriadau ac yn canolbwyntio ar y meysydd perfformiad nad oedd yn cyflawni eu targedau.

 

Dywedodd y Prif Weithredwr fod yr adroddiad yn gadarnhaol mewn perthynas â chynnydd, gyda chategorïau da/boddhaol yn cyfateb i 94%.  Manylwyd ar y 9% mewn statws coch yn yr adroddiad. 

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Bod y lefelau o gynnydd a hyder o ran cyflawni’r blaenoriaethau canol blwyddyn yng Nghynllun y Cyngor 2022/23 yn cael eu cymeradwyo a’u cefnogi;

 

(b)       Bod y perfformiad cyffredinol yn erbyn dangosyddion perfformiad canol blwyddyn Cynllun y Cyngor 2022/23 yn cael ei gymeradwyo a’i gefnogi; a

 

(c)        Bod yr Aelodau’n cael sicrwydd drwy’r eglurhad a roddwyd ar gyfer y meysydd hynny sy’n tangyflawni.