Mater - cyfarfodydd

Wepre Park Management plan

Cyfarfod: 23/02/2023 - Cabinet (eitem 129)

129 Cynllun Rheoli Parc Gwepra a chodi tâl pdf icon PDF 107 KB

Pwrpas:        Cyflwyno a chytuno ar gynllun rheoli Parc Gwepra newydd, ac ystyried codi tâl am barcio ceir.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Healey yr adroddiad a dywedodd fod Parc Gwepra yn un o barciau gorau Sir y Fflint ac mai dyma un o’r parcdiroedd mwyaf hardd a diwylliannol gyfoethog yn y rhanbarth.

 

Roedd y parc yn bwysig i filoedd o ymwelwyr bob blwyddyn.   Roedd y Cynllun Rheoli yn nodi’r cyfeiriad strategol a chynllun gweithredu cysylltiedig dros y pum mlynedd nesaf.

 

Dywedodd y Prif Swyddog (Cynllunio, yr Amgylchedd a’r Economi) fod yr adroddiad wedi cael ei gyflwyno i Bwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd a’r Economi, a’i fod wedi cael ei gefnogi.   Mae gwaith wedi digwydd gydag Aelodau lleol a Chyfeillion Parc Gwepra, roedd manylion y gwaith yma wedi’i gynnwys yn atodiad yr adroddiad.

 

PENDERFYNWYD:

 

Y byddai’r cynllun rheoli 5 mlynedd newydd ar gyfer Parc Gwepra yn cael ei gymeradwyo.