Mater - cyfarfodydd

Streetscene Standards

Cyfarfod: 07/03/2023 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi (eitem 64)

64 Safonau’r Gwasanaethau Stryd pdf icon PDF 164 KB

Nid yw Safonau’r Gwasanaethau Stryd wedi cael eu hadolygu ers 2019. Mae’r adroddiad hwn yn adolygu’r safonau presennol ac yn argymell diwygiadau i sicrhau bod y gwasanaeth yn parhau i gyflawni anghenion a disgwyliadau’r cyhoedd.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Prif Swyddog (Gwasanaethau Stryd a Chludiant) adroddiad a oedd yn amlinellu’r bwriad i adolygu’r Safonau presennol ac argymell newidiadau sy’n cysylltu’n agosach i Gynllun y Cyngor a Chynllun Busnes portffolio.  Eglurodd mai’r bwriad oedd sicrhau bod y gwasanaeth yn parhau i fodloni anghenion a disgwyliadau’r cyhoedd a phreswylwyr, gan wneud y defnydd mwyaf effeithlon o’r adnoddau sydd ar gael.  Diben yr adroddiad oedd egluro diffygion y ddogfen bresennol a cheisio cefnogaeth gan Bwyllgor Craffu Gwasanaethau Stryd a Chludiant i adolygu a chefnu ar y Safonau presennol. Byddai hyn yn creu cyfres o fetrigau perfformiad mwy cadarn a pherthnasol y gellid eu mesur, monitro ac adrodd amdanynt yn fwy effeithiol.  Cyfeiriodd y Prif Swyddog at y prif ystyriaethau fel y nodwyd yn yr adroddiad.

 

Awgrymodd y Cynghorydd Bernie Attridge y dylid cynnull Gr?p Tasg a Gorffen i gefnogi adolygu’r Safonau, a chefnogwyd hyn gan y Pwyllgor.

 

Gwnaeth y Cynghorydd Mike Peers sylwadau ar yr angen i sicrhau bod y Safonau’n cael eu gweithredu, nid eu hanwybyddu.  Yr oedd yn cefnogi ffurfio Gr?p Tasg a Gorffen.  Wrth ymateb i’r pryderon a fynegwyd gan y Cynghorydd Peers, anogodd Prif Swyddog (Gwasanaethau Stryd a Chludiant) yr Aelodau i roi gwybod am unrhyw broblemau neu ddiffygion o ran perfformiad yn uniongyrchol i Swyddogion, Gwasanaethau i Gwsmeriaid, neu’r Ganolfan Gyswllt fel bod y mater yn cael ei gofnodi, ei neilltuo, a chamau gweithredu priodol yn cael eu cymryd.

 

Cododd y Cynghorydd Richard Lloyd bryderon yngl?n â’r oedi a brofwyd gan rai preswylwyr wrth gael mynediad at y gwasanaethau a ddarperir gan Ganolfannau Cyswllt, a gofynnodd i ddarpariaeth ychwanegol fod ar gael yn ward Saltney er mwyn galluogi preswylwyr lleol i dalu am wasanaethau.  Gwnaeth sylwadau hefyd yngl?n â glanhau llochesi bws, a chyfeiriodd at ddarpariaeth llochesi bws yn ei ward.  Gwnaeth Aelodau sylwadau yngl?n â’r angen i ddarparu gwybodaeth gyfredol am amserlenni mewn llochesi bws, a sicrhau bod amserlenni bysiau ar gael i’r cyhoedd mewn fersiwn wedi ei argraffu yn ogystal ag ar-lein.

 

Cynigiodd y Cynghorydd Bernie Attridge yr argymhellion yn yr adroddiad ac eiliwyd hynny gan y Cynghorydd Roy Wakelam.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Nodi’r cynnig i gefnu ar ddogfen bresennol Safonau’r Gwasanaethau Stryd, a chefnogi’r adolygiad arfaethedig i’w disodli gyda chyfres ddiwygiedig o fetrigau perfformiad sy’n ategu safonau gwasanaeth er mwyn mesur perfformiad yn ôl goblygiadau statudol presennol, Cynllun y Cyngor a pholisïau presennol;

 

(b)       Cyflwyno adroddiad pellach pan fydd yr adolygiad wedi ei gwblhau; a

 

(c)        Chynnull Gr?p Tasg a Gorffen i ystyried datblygiad y Safonau newydd.