Mater - cyfarfodydd

Housing Revenue Account (HRA) 30 Year Financial Business Plan

Cyfarfod: 14/12/2022 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned a Tai (eitem 11)

11 Cynllun Busnes Ariannol 30 Blynedd y Cyfrif Refeniw Tai pdf icon PDF 117 KB

Pwrpas:        Ystyried Cyllideb y Cyfrif Refeniw Tai (CRT) ar gyfer 2023/24 a’r Achos Busnes ar gyfer y CRT.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddodd y Prif Gyfrifydd gyflwyniad manwl a oedd yn trafod y meysydd canlynol:-

 

·         Sut rydym yn cymharu ag awdurdodau eraill sy'n dal stoc.

·         Gwerth am Arian   

·         Polisi Rhenti Llywodraeth Cymru

·         Modelu Incwm.

·         Chwyddiant Rhent Arfaethedig o 5% i bob tenant.

·         Effaith Codiad Rhent a garejys.

·         Effaith gosod rhenti yn is na'r hyn a ganiateir

·         Taliadau gwasanaeth

·         Pwysau Afreolus

·         Pwysau rheoledig wedi'u cynnwys yn y cynllun gwasanaeth

·         Yr arbedion effeithlonrwydd a nodwyd

·         Benthyca darbodus a thalu'n ôl dros 50 mlynedd

·         Lefel y gronfa wrth gefn arfaethedig o 7%

 

Mynegodd y Cynghorwyr Rosetta Dolphin a Bernie Attridge eu pryderon bod cronfeydd wrth gefn yn cael eu pennu ar 7% pan oedd y cyfartaledd yn 3%.

 

Ychwanegodd y Prif Gyfrifydd ei bod yn ofyniad cyfreithiol iddynt gadw cronfeydd wrth gefn ar 3%, ond eu bod wedi’u pennu ar 7% i ddiogelu’r cyngor rhag pwysau o ran costau yn y dyfodol, h.y. dyfarniadau cyflog. 

 

Gan ymateb i awgrym gan y Cynghorydd Attridge, cytunodd y Cynghorydd Sean Bibby, yr Aelod Cabinet Tai ac Adfywio, y gellid ystyried, yn ystod y flwyddyn, defnyddio unrhyw gronfeydd wrth gefn sydd ar gael er mwyn defnyddio eiddo gwag ychwanegol ledled Sir y Fflint.  

 

Cynigiwyd yr argymhelliad, fel yr amlinellwyd yn yr adroddiad, ynghyd ag argymhelliad ychwanegol i ofyn i'r Cabinet ystyried defnyddio'r arian wrth gefn sydd ar gael yn ystod y flwyddyn os yw’n bosibl, gan y Cynghorydd Bernie Attridge a'i eilio gan y Cynghorydd Rosetta Dolphin.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)        Bod y Pwyllgor yn cefnogi Cynllun Busnes Ariannol 30 mlynedd y Cyfrif Refeniw Tai a'r gyllideb ar gyfer 2023/24, fel y nodir yn yr adroddiad a'r atodiadau; a

 

(b)       Bod y Pwyllgor yn argymell i'r Cabinet y dylid ystyried, yn ystod y flwyddyn, defnyddio unrhyw gronfeydd wrth gefn sydd ar gael er mwyn defnyddio eiddo gwag ychwanegol ledled Sir y Fflint.