Mater - cyfarfodydd

Council Tax Premium Scheme for Second Homes and Long-term Empty Properties

Cyfarfod: 26/09/2022 - Cabinet (eitem 41)

41 Cynllun Premiwm Treth y Cyngor ar gyfer Ail Gartrefi ac Eiddo Gwag Hirdymor pdf icon PDF 125 KB

Pwrpas:        I’r Cabinet osod y cynllun Premiwm Treth y Cyngor ar gyfer 2023-24 yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus diweddar.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Mullin yr adroddiad ac eglurodd bod gan awdurdodau lleol yng Nghymru bwerau disgresiwn ers 2017 i godi premiwm Treth y Cyngor hyd at 100% yn uwch na chyfradd safonol Treth y Cyngor ar gategorïau penodol o ail gartrefi ac eiddo gwag hirdymor.

 

O fis Ebrill 2023, byddai awdurdodau lleol yng Nghymru hefyd yn gallu codi neu amrywio cyfradd premiwm Treth y Cyngor o hyd at 300% yn uwch na’r tâl safonol a allai olygu bod unigolion yn talu ffi gyffredinol o 400%.

 

Cyflwynodd y Cyngor gynllun premiwm yn 2017 a sefydlodd gyfradd premiwm o 50% ar ail gartrefi ac eiddo gwag hirdymor ac yr oedd y gyfradd honno wedi bod yn berthnasol bob blwyddyn ers 2017.

 

Eglurodd y Rheolwr Refeniw a Chaffael, yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus a gynhaliwyd ym mis Tachwedd 2021, fod yr adroddiad yn nodi’r ystyriaethau a’r dewisiadau allweddol i’r Cabinet ystyried cadw neu amrywio’r cyfraddau premiwm o 2023/24, ac i’r argymhellion hynny gael eu cymeradwyo mewn cyfarfod y Cyngor Sir yn y dyfodol. Mewn ymateb i gwestiwn, dywedodd fod y rhan fwyaf o awdurdodau cyfagos yn codi ardoll o 50%.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod cyfradd bresennol y premiwm o 50% ar ail gartrefi ac eiddo gwag hirdymor yn aros yr un fath.