Mater - cyfarfodydd

Armed Forces Act 2021

Cyfarfod: 12/07/2022 - Cabinet (eitem 22)

22 Deddf y Lluoedd Arfog 2021 pdf icon PDF 347 KB

Pwrpas:        Hysbysu’r Cabinet am y ddeddfwriaeth newydd mewn perthynas â’r Lluoedd Arfog, a fydd yn cael effaith ar y gwasanaethau Tai ac Addysg.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Mullin yr eitem ac eglurodd bod Cyngor Sir y Fflint, wedi arwyddo Cyfamod y Lluoedd Arfog ym mis Gorffennaf 2013. Roedd y Cyfamod yn addewid gan y genedl i’r rhai sy’n gwasanaethu ar hyn o bryd, neu sydd wedi gwasanaethu yn y lluoedd arfog i sicrhau eu bod yn cael eu trin yn deg, ynghyd â’u teuluoedd.

 

Ymgorfforodd Deddf y Lluoedd Arfog 2021 y ddeddf yn gyfraith, gan roi rhwymedigaeth gyfreithiol ar gyrff cyhoeddus i sicrhau nad yw personél, milwyr wrth gefn, cyn-filwyr na’u teuluoedd dan anfantais wrth gael mynediad at wasanaethau cyhoeddus. 

 

Eglurodd y Prif Weithredwr fod disgwyl i Adran 8 Deddf y Lluoedd Arfog 2021 ddod i rym ym hydref 2022 a’i bod yn cyflwyno dyletswydd ar adrannau Tai ac Addysg i roi “sylw dyledus” i egwyddorion y Ddeddf.

 

PENDERFYNWYD:

 

Nodi’r ddeddfwriaeth sydd ar fin dod i rym a’i goblygiadau o ran Tai ac Addysg.