Mater - cyfarfodydd

Terms of Reference

Cyfarfod: 07/07/2022 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol (eitem 9)

9 Cylch Gorchwyl pdf icon PDF 87 KB

Pwrpas:        Ymgynghori ar newidiadau arfaethedig ar Gylch Gorchwyl y Pwyllgor.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Hwylusydd Trosolwg a Chraffu adroddiad ar y diwygiadau arfaethedig i gylch gorchwyl y Pwyllgor er mwyn alinio â’r newidiadau i feysydd gwasanaeth portffolio.  Roedd y cynigion i gynnwys y Rhaglen Gyfalaf ac Asedau, ynghyd ag Arlwyo a Glanhau NEWydd, o fewn cylch gwaith y Pwyllgor, gan nosi y byddai hyn yn darparu trosolwg i’r Aelodau o’r Rhaglen Asedau Cymunedol gyflawn.

 

Cafodd yr argymhelliad ei gynnig a’i eilio gan y Cynghorwyr Ron Davies a Jason Shallcross.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y Pwyllgor yn cefnogi’r diwygiadau arfaethedig i’w gylch gorchwyl fel y nodir yn Atodiad 2 yr adroddiad.