Mater - cyfarfodydd

Council Plan 2021/22 End of Year Performance Report

Cyfarfod: 12/07/2022 - Cabinet (eitem 5)

5 Adroddiad perfformiad diwedd blwyddyn cynllun y Cyngor pdf icon PDF 123 KB

Pwrpas:        Adolygu alldro cynnydd blynyddol Cynllun y Cyngor yn erbyn blaenoriaethau Cynllun y Cyngor a nodwyd ar gyfer 2021/22.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Roberts yr eitem oedd yn cyflwyno sefyllfa derfynol flynyddol y cynnydd yn erbyn blaenoriaethau Cynllun y Cyngor a nodwyd ar gyfer 2021/22. Bu’n flwyddyn anodd i staff a diolchodd i bawb am eu hymdrechion yn ystod y cyfnodau anodd, yn cynnwys eu hyblygrwydd.

 

Eglurodd y Prif Weithredwr fod yr adroddiad sefyllfa derfynol ar gyfer Cynllun y Cyngor 2021/22 yn dangos bod 73% o weithgareddau’n gwneud cynnydd da, a bod 74% yn debygol o gyflawni’r canlyniadau a gynlluniwyd. Roedd 73% o'r dangosyddion perfformiad wedi cyrraedd neu ragori ar eu targedau, roedd 9% yn cael eu monitro'n agos ac roedd 18% ddim yn cyrraedd y targed ar hyn o bryd.

 

Roedd yr adroddiad yn seiliedig ar eithriadau ac yn canolbwyntio ar y meysydd perfformiad nad oedd yn cyflawni eu targedau ar hyn o bryd.

 

Ategodd y Cynghorwyr Mullin a Healey eu diolch i’r holl staff am y gwaith a wnaed.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Cymeradwyo a chefnogi’r lefelau o gynnydd a hyder o ran cyflawniadau’r blaenoriaethau o fewn Cynllun y Cyngor 2021/22;

 

(b)       Cymeradwyo a chefnogi’r perfformiad cyffredinol yn erbyn dangosyddion perfformiad Cynllun y Cyngor 2021/22; a

 

(c)        Bod y Cabinet yn cael sicrwydd drwy’r eglurhad a roddwyd ar gyfer y meysydd hynny sy’n tangyflawni.