Mater - cyfarfodydd

Drury Primary School – Financial Management Arrangements

Cyfarfod: 08/06/2022 - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio (eitem 11)

Ysgol Gynradd Drury – Trefniadau Rheolaeth Ariannol

Hysbysu'r Pwyllgor am yr adolygiad Archwilio Mewnol o Ysgol Gynradd Drury.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Rheolwr Archwilio Mewnol, Perfformiad a Risg adroddiad am adolygiad Archwilio Mewnol Ysgol Gynradd Drury - fel y gofynnodd y Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid) - roedd barn Coch (sicrwydd cyfyngedig) wedi cael ei roi.  Manylodd yr Uwch Archwilydd sgôp yr adolygiad oedd wedi cael ei gytuno gyda’r Prif Swyddog a’r ysgol, ynghyd â chrynodeb o’r prif gasgliadau ac argymhellion.

 

Roedd Mark Biltcliffe (Prifathro) a Simon Griffiths (Cadeirydd Llywodraethwyr) Ysgol Gynradd Drury yn bresennol i roi diweddariad am gynnwys o ran gweithredu’r argymhellion.

 

Gan ymateb i gwestiynau, rhoddodd y Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid) eglurhad am gyfathrebu ac ymgysylltu gyda’r ysgol trwy gydol y cyfnod ac roedd wedi gofyn am ddiweddariad rheolaidd am gamau gweithredu gan yr ysgol i roi sicrwydd o’r cynnydd.

 

Fe eglurodd y Rheolwr Archwilio Mewnol y bydd archwiliad dilynol yn cael ei gynnal a gallai tystiolaeth a adolygwyd cyn pob argymhelliad gael eu cau.  Bydd y tîm Archwilio Mewnol yn gweithio’n agos gyda chydweithwyr Addysg a’r ysgol er mwyn sicrhau bod camau’n cael eu gweithredu ac mae adroddiad pellach wedi’i drefnu ar gyfer cyfarfod y Pwyllgor ym mis Ionawr 2023.  Bydd cynnydd hefyd yn cael ei adrodd yn rhan o olrhain camau gweithredu.

 

Manteisiodd y Cadeirydd ar y cyfle i ddiolch i’r cyfranwyr am fod yn bresennol, yn cynnwys cynrychiolwyr o’r ysgol a’r Prif Swyddog.

 

Cafodd yr argymhelliad ei gynnig a'i eilio gan y Cynghorydd Glyn Banks a’r Parchedig Brian Harvey.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod yr adroddiad yn cael ei dderbyn ac adroddiad dilynol yn cael ei drefnu ar gyfer mis Ionawr 2023.