Mater - cyfarfodydd

Investment and Funding Update

Cyfarfod: 15/06/2022 - Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd (eitem 9)

9 Diweddariad ar fuddsoddi ac ariannu pdf icon PDF 157 KB

Darparu diweddariad i Aelodau'r Pwyllgor ar faterion buddsoddi ac ariannol Cronfa Bensiynau Clwyd.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Nododd Mr Latham y pwyntiau allweddol canlynol:

-       Fel yr adlewyrchir ym mharagraff 1.02, cytunodd y Gronfa ar ymrwymiad o £12 miliwn i fuddsoddi mewn ardaloedd lleol gan gynnwys Gogledd-ddwyrain Cymru. Hwn oedd y buddsoddiad cyntaf yn ardal Cyngor Sir y Fflint.

-       Rhoddwyd crynodeb o broses allweddol prisiad actiwaraidd 2022 i’r Pwyllgor ym mharagraff 1.03. Byddai Datganiad y Strategaeth Gyllido (DSG) yn cael ei gyflwyno yng nghyfarfod Pwyllgor mis Tachwedd a phwysleisiodd Mr Latham bod hwn yn allweddol i’r prisiad a bod angen i’r Gronfa ymgynghori â’r cyflogwyr am y DSG.

-       Wrth adolygu’r DSG, byddai ystyriaethau’n cael eu gwneud am feysydd megis ffyniant bro, buddsoddi cyfrifol a newid hinsawdd.

-       Roedd y cyfrifoldebau dirprwyedig ym mharagraff 1.08 yn cynnwys monitro llif arian a phenderfyniadau am ddyrannu asedau tactegol mwy byrdymor.

 

PENDERFYNWYD:

 

Nododd y Pwyllgor y diweddariad.