Mater - cyfarfodydd

Food Service Plan 2022-23 for Flintshire County Council

Cyfarfod: 12/07/2022 - Cabinet (eitem 23)

23 Cynllun Gwasanaeth Bwyd 2022-23 ar gyfer Cyngor Sir Y Fflint pdf icon PDF 93 KB

Pwrpas:        Ceisio cymeradwyaeth ar gyfer Cynllun Gwasanaeth Bwyd 2022-23.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Bithell yr eitem oedd yn rhoi trosolwg o’r Gwasanaeth Bwyd yn unol â’r Cytundeb Fframwaith ar Reolau Bwyd a Phorthiant Swyddogol gan Awdurdodau Lleol Ebrill 2010. Roedd y cynllun yn nodi nodau ac amcanion y Gwasanaeth am y flwyddyn nesaf a sut y byddent yn cael eu cyflawni.

 

Roedd y Cynllun Gwasanaeth wedi’i lunio gan swyddogion y Tîm Diogelwch 

a Safonau Bwyd a’r Tîm Iechyd Anifeiliaid yn y portffolio Cynllunio, yr Amgylchedd a’r Economi yn unol â’r model yn y Cytundeb Fframwaith. Roedd yn amlinellu’r cynigion ar gyfer darparu’r gwasanaeth yn y cyfnod o 1 Ebrill 2022 i 31 Mawrth 2023. Roedd hefyd yn cynnwys adolygiad o berfformiad y gwasanaeth ar gyfer 2021-22 ac roedd manylion perfformiad cyffredinol 2021-22 yn Atodiad 3 y Cynllun Gwasanaeth.

 

            Amlinellwyd y cyflawniadau allweddol ar gyfer 2021-22 a thargedau 2022-23 yn yr adroddiad.

 

Eglurodd y Prif Swyddog (Cynllunio, yr Amgylchedd a’r Economi) ei fod yn gynllun statudol a bod yr adroddiad wedi’i gyflwyno hefyd i Bwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd a’r Economi, ble cafodd ei gefnogi.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo Cynllun y Gwasanaeth Bwyd ar gyfer 2022/23.