Mater - cyfarfodydd

Managed Agency Contract Extension

Cyfarfod: 14/06/2022 - Cabinet (eitem 7)

Ymestyn Contract Asiantaeth a Reolir

Pwrpas:        Ceisio cymeradwyaeth Cabinet i ymestyn y contract asiantaeth a reolir presennol o 12 mis o 28/08/2022 tan 31/08/2023 i ganiatáu i Gyngor Sir y Fflint gydweithio â Chyngor Sir Ddinbych i gaffael contract fydd yn mynd â ni y tu hwnt i 2023.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Mullin yr adroddiad ac eglurodd bod y Cyngor wedi defnyddio contract fframwaith, wedi’i gaffael ar y cyd â Chyngor Sir Ddinbych, i ddarparu staff asiantaeth.

 

            Ychwanegodd y Rheolwr Corfforaethol, Pobl a Datblygu Sefydliadol fod y contract presennol yn dod i ben ym mis Awst 2022 ac roedd y cytundeb presennol yn cynnwys dewis i ymestyn y contract am flwyddyn arall. 

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Cytuno ar estyniad o’r contract asiantaeth a reolir o 12 mis o 28/08/22 i 31/08/23; a

 

(b)       Ail-dendro’r gwasanaeth yn 2023 i ganiatáu digon o amser i Gyngor Sir y Fflint, mewn cydweithrediad â Chyngor Sir Ddinbych, gaffael contract newydd.