Mater - cyfarfodydd

North Wales Market Stability Report

Cyfarfod: 28/07/2022 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd (eitem 15)

15 ADRODDIAD AR SEFYDLOGRWYDD Y FARCHNAD GOGLEDD CYMRU pdf icon PDF 141 KB

Pwrpas:

Adolygu fersiwn ddrafft Adroddiad Sefydlogrwydd y Farchnad ar gyfer y rhanbarth a’r blaenoriaethau yn yr adroddiad.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog (Gwasanaethau Cymdeithasol) yr adroddiad a darparodd wybodaeth gefndir a chyd-destun.

 

Tynnodd yr Uwch Reolwr - Diogelu a Chomisiynu sylw at y wybodaeth a ddarparwyd yn adrannau 1.05 ac 1.06 yr adroddiad.

 

Diolchodd y Cadeirydd i’r Prif Swyddog am adroddiad manwl a llawn gwybodaeth a dywedodd ei fod o safon uchel iawn a gofynnodd i ddiolchiadau’r Pwyllgor gael eu trosglwyddo i Emma Murphy, Dawn Holt a Marianne Lewis a oedd wedi cyd-gynhyrchu’r adroddiad. 

 

Soniodd y Cadeirydd am y nifer uchel o leoliadau y tu allan i'r sir yn Sir y Fflint fel y cyfeiriwyd ato ar dudalen 232 yr adroddiad. Soniodd y Prif Swyddog am faint y boblogaeth yn Sir y Fflint a'r pwysau ychwanegol o ganlyniad i fod yn sir ar y ffin. Cyfeiriodd hefyd at yr heriau a allai godi oherwydd diwylliannau ac ymddygiadau. Rhoddodd sicrwydd nad oedd cyfanswm y Plant sy’n Derbyn Gofal mor uchel ag awdurdodau eraill yng Nghymru oherwydd y gwasanaethau ataliol da sydd ar waith yn Sir y Fflint.  

 

Gwnaeth y Cynghorydd Dave Mackie sylw ar y pwysau ariannol a wynebir gan rai darparwyr cartrefi gofal yn Sir y Fflint.

 

Cynigiodd y Cynghorydd David Mackie yr argymhelliad yn yr adroddiad ac fe’i heiliwyd gan y Cynghorydd Gladys Healey.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo Adroddiad ar Sefydlogrwydd y Farchnad Gogledd Cymru 2022.