Mater - cyfarfodydd

North Wales Market Stability Report

Cyfarfod: 26/09/2022 - Cabinet (eitem 42)

42 Adroddiad ar Sefydlogrwydd y Farchnad Gogledd Cymru pdf icon PDF 141 KB

Pwrpas:        Aelodau i gefnogi a chymeradwyo Adroddiad ar Sefydlogrwydd y Farchnad Gogledd Cymru.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Jones yr adroddiad a oedd yn cynnig trosolwg o Adroddiad ar Sefydlogrwydd y Farchnad yng Ngogledd Cymru 2022 yr oedd wedi’i lunio’n unol â gofyniad Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

 

Mae’n rhaid llunio un Adroddiad ar Sefydlogrwydd y Farchnad ranbarthol ar gyfer Rhanbarth Gogledd Cymru a’i gymeradwyo gan Gyngor pob un o ardaloedd yr Awdurdod Lleol, a Bwrdd y Bwrdd Iechyd Lleol.

 

Dylai asesiad o’r farchnad ofal gael ei gynhyrchu a’i gyhoeddi erbyn mis Mehefin 2022.  Rhannwyd drafft o’r adroddiad â Llywodraeth Cymru.  Fodd bynnag, eglurwyd i Lywodraeth Cymru ei fod yn ddrafft cynnar nad oedd wedi’i gymeradwyo gan Gynghorau llawn a’r Bwrdd Iechyd eto. Cafodd y broses gymeradwyo ei chynnal rhwng mis Gorffennaf 2022 a mis Hydref 2022 ac aeth fersiwn derfynol yr Adroddiad ar Sefydlogrwydd y Farchnad i’r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol ym mis Tachwedd 2022 cyn iddi gael ei chyflwyno i Lywodraeth Cymru.

 

Eglurodd y Prif Swyddog (Gwasanaethau Cymdeithasol) fod yn rhaid cyhoeddi’r Adroddiad ar Sefydlogrwydd y Farchnad terfynol ar wefan pob awdurdod lleol, ar wefan y Bwrdd Iechyd a gwefan y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol yn Gymraeg a Saesneg.  Byddai copi o’r adroddiad hefyd yn cael ei gyflwyno i Weinidogion Cymru.  Roedd yr Adroddiad ar Sefydlogrwydd y Farchnad llawn yn ddogfen hir a byddai crynodeb gweithredol a fformatau hygyrch hefyd ar gael er mwyn gwneud y cynnwys a'r negeseuon allweddol yn fwy hygyrch a dealladwy.

 

Roedd yr adroddiad yn cael ei ystyried gan y Cyngor Sir y diwrnod canlynol.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwywyd yr Adroddiad ar Sefydlogrwydd y Farchnad yng Ngogledd Cymru 2022.