Mater - cyfarfodydd

Annual Governance Statement 2021/22

Cyfarfod: 08/06/2022 - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio (eitem 6)

6 Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2021/22 pdf icon PDF 95 KB

Cefnogi’r Datganiad Llywodraethu Blynyddol ar gyfer 2021/22.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) Datganiad Llywodraethu Blynyddol ar gyfer 2021/22 oedd yn rhoi sicrwydd am drefniadau llywodraethu a rheoli risg, i gyd-fynd â’r Datganiad Cyfrifon.  Gan egluro pwrpas a datblygiad y Datganiad Llywodraethu Blynyddol, dywedodd y Prif Swyddog ei bod hi’n ddogfen gadarnhaol oedd yn adlewyrchu ar y cyfnod pontio o’r ymateb i adferiad y pandemig.  Yn rhan o’r adolygiad canol blwyddyn a pharatoadau ar gyfer Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2022/23, fe fyddai yna gyfleoedd am ragor o gyfraniad gan Aelodau’r Pwyllgor.

 

Rhoddodd y Rheolwr Archwilio Mewnol, Perfformiad a Risg eglurhad o brif newidiadau a phrif adrannau yn y Datganiad Llywodraethu Blynyddol a oedd yn dilyn fformat wedi’i ragnodi.

 

Gan ymateb i ymholiad gan y Cynghorydd Andrew Parkhurst, byddai gwybodaeth am adolygiad diweddar y Strategaeth Gwrth-dwyll Corfforaethol yn cael ei rannu gyda’r Pwyllgor.

 

Gofynnodd Allan Rainford am effaith canllaw diweddar gan Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth am lywodraethu a chafodd wybod tra bod hyn wedi cael ei gyhoeddi ar ôl cwblhau’r  Datganiad Llywodraethu Blynyddol, byddai’n helpu i lywio’r adolygiad canol blwyddyn.  Cadarnhawyd hefyd y byddai materion llywodraethu sydd wedi’u nodi yn ystod 2021/22 yn ffurfio rhan o’r cynllun gweithredu rheoli risg.

 

Cynigiwyd yr argymhellion gan Allan Rainford a'u heilio gan y Cynghorydd Glyn Banks.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Bod Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2021/22 yn cael ei atodi i’r Datganiad Cyfrifon ac argymell i’r Cyngor ei fod yn eu mabwysiadu; a

 

(b)       Ceisio barn Cadeiryddion pob Pwyllgor ar gyfer Datganiad Llywodraethu Blynyddol nesaf.