Mater - cyfarfodydd

Appointing Lay Members of the Governance and Audit Committee

Cyfarfod: 24/02/2022 - Cyngor Sir y Fflint (eitem 108)

108 Penodi Aelodau Lleyg i'r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu pdf icon PDF 80 KB

Pwrpas:        Ailbenodi Aelod Lleyg i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio a rhoi’r newyddion diweddaraf am gynnydd o ran penodi aelod lleyg ychwanegol.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Wrth gyflwyno’r adroddiad, eglurodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) bod angen i’r Cyngor gynyddu nifer yr aelodau lleyg ar ei Bwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, yn dilyn Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021. Y rheswm am hyn oedd sicrhau bod aelodau lleyg yn llunio traean o’r Pwyllgor.   Darparwyd trosolwg o’r broses recriwtio a dyddiad cau ar gyfer ceisiadau. 

 

Gan fod cyfnod un o'r aelodau lleyg presennol yn y swydd ar fin dod i ben ym mis Mai 2022, cynigiwyd ymestyn eu cyfnod hwy am 12 mis i ganiatáu ar gyfer y broses recriwtio bresennol ac er mwyn i’r Cyngor newydd gael ystyried a ddylid ailbenodi’r unigolyn hwnnw i’r swydd am gyfnod pellach.

 

            Cafodd yr argymhellion yn yr adroddiad eu cynnig gan y Cynghorydd Chris Dolphin a chawsant eu heilio gan y Cynghorydd Patrick Heesom.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)          Y byddai’r Cyngor yn nodi’r diweddariad i’r broses recriwtio bresennol; ac

 

(b)          Y byddai’r Cyngor yn ailbenodi’r Aelod Lleyg am 12 mis arall.