Mater - cyfarfodydd

Developing Flintshire’s Housing Support Programme Strategy 2022-2026

Cyfarfod: 15/02/2022 - Cabinet (eitem 113)

113 Datblygu Strategaeth Rhaglen Cymorth Tai Sir y Fflint 2022-2026 pdf icon PDF 163 KB

Pwrpas:        Hysbysu’r Cabinet ynghylch y dull o sicrhau cyflawniad a gweithrediad Strategaeth Rhaglen Cymorth Tai Sir y Fflint cyn y dyddiad gweithredu o 1 Ebrill 2022.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Hughes yr adroddiad oedd yn rhoi gorolwg o ofynion y Strategaeth Rhaglen Cefnogi Tai a’r dull a gymerwyd yn Sir y Fflint i ddatblygu a mabwysiadu’r Strategaeth Rhaglen Cefnogi Tai erbyn diwedd Mawrth 2022.   

 

Roedd y Strategaeth rhaglen Cefnogi Tai ynghlwm i’r adroddiad ar gyfer adolygiad terfynol, ynghyd â manylion ar gyfer darparu a monitro’r Strategaeth RhCT a Chynllun Gweithredu cefnogol ar gyfer y cyfnod 2022-2026.

 

Ychwanegodd y Prif Weithredwr fod Llywodraeth Cymru (LlC) angen i Awdurdodau Lleol ddatblygu RhCT bob pedair blynedd, gydag adolygiad hanner ffordd bob dwy flynedd.    Roedd y RhCT yn amlinellu cyfeiriad strategol awdurdod lleol ar gyfer gwasanaethau cefnogi sy’n ymwneud â thai, gan ddarparu un golwg strategol o ddull awdurdod lleol ar gyfer atal digartrefedd a gwasanaethau cefnogi tai.    Felly, roedd yn cynnwys swyddogaethau digartrefedd statudol a ariannwyd drwy’r setliad refeniw a gwasanaethau ataliol anstatudol a ariannwyd drwy’r Grant Cefnogi Tai. 

 

Roedd y GCT wedi cynyddu o £5,950,818 i £7,828,610 oedd yn gynnydd sylweddol ac yn adlewyrchu’r flaenoriaeth yr oedd Llywodraeth Cymru yn ei roi ar y ffrwd gyllido a phwysigrwydd cefnogaeth cysylltiedig â thai ac atal digartrefedd.    Roedd manylion y gwasanaethau presennol a ddarperir drwy’r GCT wedi eu hamlinellu yn yr adroddiad. 

 

Hefyd, wedi’i amlinellu yn yr adroddiad oedd Gweledigaeth, Egwyddorion a Blaenoriaethau’r Strategaeth RhCT.

 

Roedd yr Aelodau’n croesawu’r adroddiad.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y Strategaeth Rhaglen Cefnogi Tai yn cael ei chymeradwyo.