Mater - cyfarfodydd

North East Wales (NEW) Homes Business Plan 2022/2051

Cyfarfod: 15/02/2022 - Cabinet (eitem 124)

Cynllun Busnes Cartrefi Gogledd Ddwyrain Cymru 2022/2051

Pwrpas:        Cymeradwyo Cynllun Busnes Cartrefi Gogledd Ddwyrain Cymru 2022/2051.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

DEDDF LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD AT WYBODAETH) 1985 – YSTYRIED GWAHARDD Y WASG A’R CYHOEDD

                       

PENDERFYNWYD:

 

Gwahardd y wasg a’r cyhoedd o weddill y cyfarfod ar gyfer yr eitemau canlynol yn rhinwedd gwybodaeth eithriedig o dan baragraff(au) 14 Rhan 4 Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd).

 

124.    CYNLLUN BUSNES CARTREFI GOGLEDD DDWYRAIN CYMRU 2022/2051

                                        

            Cyflwynodd y Cynghorydd Hughes yr adroddiad oedd yn nodi elfennau allweddol o Strategaeth Ddatblygu arfaethedig y cwmni i gynyddu’r nifer o Eiddo Rhent Fforddiadwy i'w cyflawni dros y ddwy flynedd nesaf.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo Cynllun Busnes Cartrefi Gogledd Ddwyrain Cymru 2022/2051.