Mater - cyfarfodydd

Bulky Waste Collections

Cyfarfod: 08/02/2022 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi (eitem 66)

66 Casgliadau Gwastraff Swmpus pdf icon PDF 94 KB

Pwrpas:        Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor Craffu ar ddarparu gwasanaeth Casglu Gwastraff Swmpus.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

            Cyflwynodd Prif Swyddog (Gwasanaethau Stryd a Thrafnidiaeth) yr adroddiad yn dilyn cais gan y Pwyllgor ym mis Tachwedd y llynedd. Mae’r pandemig wedi effeithio ar gasgliadau eitemau swmpus ac mae’r camau gweithredu a’r heriau sy’n wynebu Refurbs wedi’u nodi yn yr adroddiad.

 

            Darparodd Rheolwr y Gwasanaethau Rheoleiddio drosolwg o’r gwasanaeth casglu eitemau swmpus, sy’n ffordd i bobl waredu eitemau sy’n rhy fawr i’r casgliadau wrth ymyl y ffordd. Darparwyd trosolwg o’r eitemau a ystyrir yn wastraff swmpus. Mae Refurbs Sir y Fflint yn casglu eitemau y mae modd eu hailddefnyddio, eu trwsio a’u hailwampio ac yna’n eu gwerthu am brisiau rhesymol yn eu hystafell arddangos yn y Fflint. Cedwir cofnod o’r holl eitemau sy’n cyd-fynd â’n perfformiad a’n targed ailgylchu o 70%. Mae Atodiad 1 yn cynnwys yr eitemau y mae Refurbs yn eu casglu ond cadarnhaodd nad oes modd ailgylchu gwastraff ailwampio cartrefi, fel ceginau, ystafelloedd ymolchi ac eitemau gardd, drwy’r gwasanaeth hwn. Gofynnir i drigolion waredu’r eitemau hyn yn briodol drwy gontractwr gwastraff cymeradwy. Mae’r Cyngor yn casglu nwyddau gwyn fel oergelloedd yn rhad ac am ddim.

            Cyfeiriodd Rheolwr y Gwasanaethau Rheoleiddio at amserlenni casgliadau Refurbs, sydd fel rheol o fewn 6 diwrnod gwaith gyda’r eitemau yn cael eu gadael o fewn ffiniau eiddo. Mae Refurbs yn helpu pobl ar gais. Mae yna ffi o £40 am hyd at 5 eitem a £5 am bob eitem ychwanegol a £65 am 10 eitem. Mae yna ostyngiad i bobl sy’n derbyn budd-daliadau (£20 a £5 am bob eitem ychwanegol) a gellir trefnu’r gwasanaeth hwn ddwywaith y flwyddyn. Mae’r ffioedd hyn yn cael eu hadolygu o fewn y Polisi Ffioedd a Thaliadau yn flynyddol.

 

            Mae adran 1.06 yr adroddiad yn nodi nifer y ceisiadau a’r tunelli a gasglwyd, ond fe gafodd y gwasanaeth hwn ei atal yn ystod y pandemig a bu’n rhaid cau’r safleoedd ailgylchu gwastraff y cartref. Yn anffodus fe arweiniodd hyn at ffyniant gwasanaethau “dyn mewn fan” ar y cyfryngau cymdeithasol, ond nid yw’r unigolion hyn wedi’u rheoleiddio ac nid oes gan drigolion unrhyw syniad i ble mae’r gwastraff yn mynd. Anogwyd trigolion i holi ble mae’r eitemau yn cael eu gwaredu.

 

            Roedd archebion Refurbs wedi cronni ar ôl y pandemig ac os oedd y dyddiad yn rhy bell i drigolion roeddynt yn cael eu hargymell i ddefnyddio gwasanaeth cofrestredig. Roedd gan Refurbs hefyd lai o staff, oherwydd gofynion hunan-ynysu neu ddulliau gweithio cyfyngedig, ac roedd recriwtio hefyd yn broblem gan fod hon yn fenter gymdeithasol. Roedd trigolion yn cael gwybod pryd y byddai’r tîm yn casglu’r nwyddau a’r staff yn darparu diweddariadau iddynt. Mae’r amser casglu wedi’i ymestyn i 10 i 15 diwrnod gwaith. Mae yna oedi o hyd ond wrth symud yn ein blaenau mae’r gwasanaeth ar y trywydd cywir bellach.

 

            Gofynnodd y Cynghorydd George Hardcastle a oes modd rhannu’r wybodaeth yn 1.05 am ffioedd gwastraff swmpus gyda phob Aelod er gwybodaeth. Cytunwyd ar hyn.

 

            Diolchodd y Cynghorydd Sean Bibby i’r swyddogion am ddarparu eglurhad manwl am yr eitemau sy’n cael eu casglu. Cyfeiriodd at ei  ...  view the full Cofnodion text for item 66