Mater - cyfarfodydd

Pay Policy Statement for 2022/23

Cyfarfod: 24/02/2022 - Cyngor Sir y Fflint (eitem 109)

109 Datganiad Polisiau Tal ar gyfer 2022/23 pdf icon PDF 90 KB

Pwrpas:        Mae’n ofynnol bod bob cyngor yn cyhoeddi eu Datganiad ar Bolisïau Tâl erbyn mis Ebrill bob blwyddyn. Y Datganiad ar Bolisïau Tâl a gyflwynir yn yr adroddiad hwn yw’r nawfed Datganiad blynyddol a gyhoeddwyd gan Gyngor Sir y Fflint.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Wrth gyflwyno’r adroddiad, adroddodd y Rheolwr Corfforaethol (Pobl a Datblygu Sefydliadol) mai dyma’r 10fed Datganiad Polisi Tâl Blynyddol, gan fyfyrio ar y trefniadau presennol o ran tâl.  Rhoddwyd gwybodaeth am y polisïau ar gyfer 2021/22 mewn nifer o feysydd allweddol, a oedd yn debyg i’r adroddiadau blynyddol blaenorol.  Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r egwyddorion ond yn lle’r canllawiau a’r newidiadau diweddaraf i ddeddfwriaeth LlC, roedd sawl adran wedi cael eu hychwanegu, eu diweddau neu eu tynnu, ac amlinellwyd y rhain.

 

            Cynigiodd y Cynghorydd Clive Carver yr argymhellion, a eiliwyd gan y Cynghorydd Geoff Collet.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)          Y byddai’r Cyngor Sir yn cymeradwyo’r Datganiad Polisi Tâl drafft atodol ar gyfer 2022/23; ac

 

(b)          Y byddai’r Cyngor Sir yn dirprwyo awdurdod i'r Rheolwr Corfforaethol, Pobl a Datblygu Sefydliadol, ddiweddaru Datganiad Polisi Tâl 2022/23 yn ystod y flwyddyn i adlewyrchu unrhyw newidiadau sy'n ofynnol gan ddeddfwriaeth, polisi'r Llywodraeth neu drafodaethau cenedlaethol, fel ei fod yn parhau i fod yn gywir ac yn gyfredol.