Mater - cyfarfodydd

Social Value

Cyfarfod: 15/02/2022 - Cabinet (eitem 122)

122 Gwerth Cymdeithasol pdf icon PDF 122 KB

Pwrpas:        I fynegi’r risgiau a’r heriau sy’n effeithio ar y rhaglen Gwerth Cymdeithasol ar hyn o bryd, a’r cyfleoedd i wella’r rhaglen er mwyn cefnogi datblygiad y ffrwd waith i’r dyfodol.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Johnson yr adroddiad ac eglurodd bod cyflawni gwerth cymdeithasol o weithgaredd a gwariant y Cyngor yn flaenoriaeth gorfforaethol i’r Cyngor ac roedd y Cyngor wedi’i gydnabod am ei waith cadarnhaol ar werth cymdeithasol, gyda llawer o alw am wybodaeth, sgiliau ac arbenigedd gan y Swyddog Datblygu Gwerthu Cymdeithasol. 

 

            Eglurodd y Swyddog Datblygu Gwerth Cymdeithasol bod y rhaglen gwerth cymdeithasol, ers ei sefydlu, wedi ffynnu o amgylch 90% o holl weithgaredd caffael a gefnogwyd i gynnwys cyflawniadau gwerth cymdeithasol.    Rhwng Ionawr a Medi 2021 cofnodwyd bod dros £2.2miliwn o union werth cymdeithasol wedi’i gyflawni yn Sir y Fflint. 

 

            Er mwyn cynnal yr effaith gadarnhaol o werth cymdeithasol i gymunedau lleol, roedd Cyngor Sir y Fflint eisoes wedi ymrwymo i raglen barhaus o waith gwerth cymdeithasol drwy wneud swydd Swyddog Datblygu Gwerth Cymdeithasol yn barhaol. 

 

            Roedd yr adroddiad yn amlygu rhai o’r deilliannau cadarnhaol hyd yma ac yn edrych ar gynnal blaenoriaeth y Cyngor i gyflawni gwerth cymdeithasol gyda thargedau diwygiedig ar gyfer 2022/23. 

 

            Roedd yr adroddiad wedi cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol yr wythnos flaenorol ble derbyniodd ymateb da. 

 

            Diolchodd yr Aelodau i’r Swyddog Gweithredol Strategol a’r Swyddog Datblygu Gwerth Cymdeithasol am eu holl waith ar hyn. 

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Bod perfformiad y rhaglen gwerth cymdeithasol hyd yma yn cael ei nodi;

 

(b)       Bod y cynnig o amgylch adroddiad perfformiad a sicrhau rhaglen waith gwerth cymdeithasol cyflawnadwy ar gyfer 2022/23, gydag adnoddau sydd ar gael, yn cael ei gymeradwyo; a

 

(c)        Bod y Cabinet yn parhau i gefnogi’r rhaglen gwerth cymdeithasol, gan ddeall bod cyfleoedd pellach yn bodoli i wella hyn ond bydd angen capasiti/adnoddau ychwanegol i ddatblygu hyn.