Mater - cyfarfodydd

Capital Programme Monitoring 2021/22 (Outturn)

Cyfarfod: 12/07/2022 - Cabinet (eitem 11)

11 Monitro Rhaglen Gyfalaf 2021/22 (Sefyllfa Derfynol) pdf icon PDF 322 KB

Pwrpas:        Cyflwyno’r wybodaeth am Sefyllfa Derfynol Rhaglen Gyfalaf 2021/22.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Johnson yr eitem a oedd yn crynhoi’r sefyllfa derfynol ar gyfer 2021/22 ynghyd â’r newidiadau a wnaed i'r Rhaglen Gyfalaf yn ystod y chwarter olaf.

 

Bu gostyngiad net o £10.146 miliwn yng nghyllideb y Rhaglen Gyfalaf yn ystod y chwarter diwethaf a oedd yn cynnwys:

 

·         Gostyngiad net o £7.008 miliwn yn y rhaglen (gweler Tabl 2 - Cronfa’r Cyngor (£6.293 miliwn), Cyfrif Refeniw Tai (£0.715 miliwn))

·         Swm Net i’w Ddwyn Ymlaen i 2022/23, wedi’i gymeradwyo ym Mis 9, o (£0.667 miliwn), newid o grantiau cyfalaf ychwanegol ar gyfer Prydau Ysgol am Ddim Cynradd (£1.262 miliwn) a Chronfa Gofal Integredig (£0.839 miliwn) (Cronfa’r Cyngor)

·         Arbedion a ddynodwyd yn y sefyllfa derfynol (£0.370 miliwn) (Cronfa’r Cyngor)

 

Gwir wariant yn y flwyddyn oedd £67.907 miliwn.

 

Eglurodd y Rheolwr Cyllid Corfforaethol mai’r arian dros ben terfynol o'r Rhaglen Gyfalaf 2021/22 - 2023/24 oedd £6.296 miliwn. Cymeradwywyd Rhaglen Gyfalaf 2022/23 - 2024/25 ar 7 Rhagfyr 2021, yn defnyddio £4.147 miliwn o arian dros ben y flwyddyn bresennol tuag at y rhaglen a gadael diffyg a ragwelir o £0.081 miliwn, yn dilyn y setliad llywodraeth leol terfynol. Effaith y sefyllfa derfynol ar gyfer 2021/22 oedd sefyllfa ariannol ddiwygiedig o arian dros ben o £2.068 miliwn, cyn ystyried y derbyniadau cyfalaf ychwanegol a/neu ffrydiau cyllido eraill.

 

Ychwanegodd y Prif Weithredwr mai sefyllfa derfynol gwariant, ar draws y Rhaglen Gyfalaf gyfan oedd £67.907 miliwn. Dadansoddwyd y gwariant yn nhabl 3 yr adroddiad, ynghyd â chanran y gwariant yn erbyn y gyllideb. Dangosodd bod 95.5% o’r gyllideb wedi’i wario, sy’n lefel dda.  

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Cymeradwyo’r adroddiad;

 

(b)       Cymeradwyo'r addasiadau dwyn ymlaen; a

 

(c)        Cymeradwyo’r dyraniadau ychwanegol.