Mater - cyfarfodydd

Revenue Budget Monitoring 2021/22 (Month 10)

Cyfarfod: 15/03/2022 - Cabinet (eitem 129)

129 Monitro Cyllideb Refeniw 2021/22 (Mis 10) pdf icon PDF 196 KB

Pwrpas:        Mae’r adroddiad misol rheolaidd hwn yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf am fonitro cyllideb refeniw 2021/22 Cronfa’r Cyngor a’r Cyfrif Refeniw Tai. Mae’r sefyllfa yn seiliedig ar incwm a gwariant gwirioneddol fel yr oedd hyd at Fis 10 a rhagamcan ymlaen i ddiwedd y flwyddyn.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Johnson yr adroddiad a oedd yn darparu’r wybodaeth fanwl ddiweddaraf am sefyllfa monitro’r gyllideb refeniw yn 2021/22 ar gyfer Cronfa’r Cyngor a’r Cyfrif Refeniw Tai ar gyfer y flwyddyn ariannol, a chyflwynodd y sefyllfa, yn seiliedig ar incwm a gwariant gwirioneddol, ar Mis 10. 

 

Roedd yr adroddiad yn rhagamcanu sefyllfa’r gyllideb ar ddiwedd y flwyddyn ariannol, heb gamau gweithredu newydd i leihau pwysau o ran costau a/neu wella’r elw ariannol ar gynllunio effeithlonrwydd a rheoli costau, sef:

 

 

Cronfa’r Cyngor

  • Roedd y diffyg gweithredol o (£4.604m)  a oedd yn symudiad ffafriol o (£3.067m) o’r ffigwr diffyg (£1.537m) a adroddwyd ym Mis 9.
  • Roedd balans y gronfa wrth gefn a rhagwelwyd ar 31 Mawrth 2022 yn £5.973m (ar ôl ystyried dyfarniad tâl NJC 2021/22 a’r cyfraniad cynyddol y Cronfa Wrth Gefn mewn Argyfwng a gytunwyd fel rhan o Gyllideb 2022/23).

 

Y Cyfrif Refeniw Tai

·         Rhagwelir y bydd gwariant refeniw net yn ystod y flwyddyn £0.382m yn uwch na’r gyllideb.

·         Rhagwelir mai’r balans terfynol ar 31 Mawrth 2022 fydd £4.035 miliwn.

 

Roedd y symudiad sylweddol ym Mis 10 o ganlyniad i gyllid Gofal Cymdeithasol ychwanegol ar gyfer pwysau’r Gaeaf, a gadarnhawyd yn hwyr yn y flwyddyn ariannol gan Lywodraeth Cymru o £2.167m, ynghyd â meini prawf cyllid grant ychwanegol yn cael ei ddiweddaru gan Lywodraeth Cymru o fewn Gwasanaethau Plant o £0.292m.

 

Roedd adroddiad hefyd yn rhoi manylion am sefyllfa pob portffolio; amrywiadau arwyddocaol y mis hwnnw; faint o’r arbedion effeithlonrwydd a gynlluniwyd ar gyfer y flwyddyn a gafodd eu cyflawni; cyllid mewn argyfwng; cronfeydd wrth gefn heb eu clustnodi a chronfeydd wrth gefn wedi eu clustnodi.

 

Gofynnodd y Cynghorydd Bithell a oedd unrhyw gostau yn gysylltiedig gyda difrod a gwaith clirio dilynol ar ôl y stormydd diweddar yn hysbys.  Dywedodd y Prif Weithredwr nad oedd y difrod wedi bod mor sylweddol a ofnwyd, a chadarnhaodd y Prif Swyddog (Gwasanaethau Stryd a Chludiant) eu bod dal i edrych ar y costau.

 

Mewn ymateb i gwestiwn arall gan y Cynghorydd Bithell, eglurodd y Prif Weithredwr bod ynni wedi’i brynu ymlaen llaw gyda chytundeb nwy yn rhedeg allan ym mis Ebrill 2023, a chytundeb trydan yn rhedeg allan ym mis Hydref 2022.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Nodi’r adroddiad a’r effaith ariannol a amcangyfrifir ar gyllideb 2021/22; a

 

(b)       Chymeradwyo’r ceisiadau i ddwyn arian ymlaen.