Mater - cyfarfodydd

Flintshire Young Carers Support Service

Cyfarfod: 20/01/2022 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd (eitem 58)

58 Gwasanaeth Cymorth Gofalwyr Ifanc Sir y Fflint pdf icon PDF 139 KB

Pwrpas:        Ystyried y sefyllfa ddiweddaraf o ran y gyllideb, fel y cytunwyd yng nghyfarfod y Pwyllgor ar 21 Ionawr 2021.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bu i’r Uwch Reolwr - Plant a Gweithlu atgoffa’r Pwyllgor bod y Gwasanaeth Pobl Ifanc wedi  symud i GOGDdC ym mis Gorffennaf 2020 ac, fel y gofynnwyd gan y Pwyllgor, roedd yr adroddiad hwn yn drosolwg o’r canlyniadau cadarnhaol a oedd wedi’u cyflawni i ofalwyr ifanc yn Sir y Fflint. 

 

Rhoddodd y Swyddog Cynllunio a Datblygu - Plant a Gweithlu drosolwg o’r prif lwyddiannau fel y rhestrir yn 1.10 o’r adroddiad ers i’r Gwasanaeth fod yn weithredol.

 

Rhoddodd Alice Thelwell - Prosiect Gofalwyr Ifanc wybod i’r Pwyllgor am rai o’r uchafbwyntiau dros y 12 mis diwethaf:- 

 

·         Lansio’r Cerdyn Adnabod Gofalwyr ym mis Mawrth 2021   

·         Digwyddiadau a gynhaliwyd

·         Digwyddiadau sydd wedi’u cynllunio

·         Creu Llyfryn Lles

·         Sesiynau Cwnsela

·         Grantiau ar gyfer gofal seibiant

 

Dywedodd y Prif Weithredwr - GOGDdC, gyda chymorth partneriaethau, mae Gofalwyr Ifanc wedi symud yn llyfn i Wasanaethau Oedolion.   Bu iddi ddiolch i’r Uwch Reolwr - Plant a Gweithlu a’r tîm am eu cymorth a chyngor parhaus ar gyllid a oedd wedi’u helpu i gynnig gwasanaethau gwahanol.   Roeddent yn gobeithio cynnal G?yl Gofalwyr Ifanc Gogledd Cymru eleni ynghyd â theithiau eraill gan fod pethau wedi gorfod cael eu gohirio’r llynedd oherwydd y pandemig.

 

Dywedodd y Cynghorydd Mackie bod hwn yn wasanaeth sy’n cael ei redeg yn dda y mae galw mawr amdano sy’n cael ei ddarparu gan bobl frwdfrydig ond roedd yn cwestiynu'r gyllideb a oedd wedi’i adrodd yn yr adroddiad o’i chymharu â’r galw.   Mewn ymateb dywedodd y Prif Weithredwr - GOGDdC mai hwn oedd y Contract a oedd ar waith a’u bod nhw wedi derbyn arian ychwanegol yn y 12 mis diwethaf a oedd wedi galluogi iddynt benodi aelod staff dros dro yr oedd hi’n hyderus y byddai’n awr yn ddiogel oherwydd y cymorth a gafwyd gan yr Uwch Reolwr - Plant a Gweithlu i gael mwy o gyllid ac roedd yn gobeithio penodi aelod arall o staff.  Roeddent wedi cael problemau dros yr haf gyda materion staffio nad oedd modd eu hosgoi ond roeddent wedi cael cymorth gan y Gwasanaethau Plant i’w helpu drwyddynt.   Dywedodd os yw ‘Gweithredu dros Blant’ yn llwyddiannus gyda’r Tendr Teulu yn Gyntaf byddai hyn yn galluogi i GOGDdC gael swydd ychwanegol a fyddai’n gam cadarnhaol wrth symud ymlaen.  

 

Cytunodd yr Uwch Reolwr - Plant a Gweithlu ei fod yn gwestiwn teg a godwyd gan y Cynghorydd Mackie a bod y gwasanaeth wedi’i gomisiynu ar y cyllid yr oedd ganddynt.  Dywedodd eu bod yn ddioddefwyr o’u llwyddiant eu hunain oherwydd y gwasanaeth ardderchog yr oeddent yn ei ddarparu.  

 

Cytunodd y Pwyllgor ei fod yn adroddiad ardderchog a bu iddynt ddiolch i’r holl staff a oedd yn rhan o redeg y gwasanaeth.  

 

Cynigiwyd yr argymhellion yn yr adroddiad gan y Cynghorydd Paul Cunningham a’u heilio gan y Cynghorydd Dave Mackie. 

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod yr Aelodau yn cefnogi cynnydd Gwasanaeth Cefnogi Gofalwyr Ifanc Sir y Fflint a datblygiad y Cerdyn Adnabod Gofalwyr Ifanc newydd.