Mater - cyfarfodydd

In-house Regulated Services Report

Cyfarfod: 20/01/2022 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd (eitem 59)

59 Adroddiad Gwasanaethau Rheoledig Mewnol pdf icon PDF 105 KB

Pwrpas:        Derbyn adroddiad ar rôl yr Unigolyn Cyfrifol a pherfformiad y gwasanaethau rheoledig mewnol yn ystod y 12 mis diwethaf.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Uwch Reolwr - Gwasanaethau Integredig ac Arweinydd Oedolion Mark Holt sef Rheolwr Cofrestredig - Adnoddau a Gwasanaethau Rheoledig y Cyngor sy’n swydd statudol y mae’r holl wasanaethau rheoledig yn gorfod ei gael i gasglu tystiolaeth drwy ymweld â gwasanaethau o leiaf 4 gwaith y flwyddyn i arsylwi a siarad â theuluoedd, preswylwyr a defnyddwyr gwasanaeth i fesur gwasanaethau yn erbyn y Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016.   Eglurodd yr Unigolyn Cyfrifol bod yna 84 o reoliadau gwahanol yn cynnwys:-

 

·         Cartrefi Gofal Preswyl Pobl H?n

·         Tai Gofal Ychwanegol

·         Gwasanaeth Gofal Cartref Sir y Fflint

·         Gwasanaethau Gofal Tymor Byr i bobl ag anabledd dysgu

·         Gwasanaethau Byw â Chymorth

 

Rhoddodd y Cadeirydd sylwadau ar safon ardderchog y gofal a roddwyd i breswylwyr gan nad oedd unrhyw achosion o COVID o fewn y gwasanaeth Byw â Chymorth.

 

Mewn ymateb i gwestiwn a godwyd gan y Cadeirydd yn ymwneud â’r 17 o dai byw â chymorth, cadarnhaodd y Rheolwr Cofrestredig - Adnoddau a Gwasanaethau Rheoledig bod newid wedi bod dros y 5 mlynedd diwethaf gan fod t? ychwanegol wedi’i agor i wneud lle i unigolyn.   Nid oedd unrhyw gynlluniau i newid dros y 5 mlynedd nesaf gan y bydd angen i unrhyw adolygiad o’r gwasanaeth fod yn gynhwysfawr.

 

            Roedd y Cynghorydd Mackie yn awyddus i weld ymweliadau rota yn dychwelyd fel yr argymhellwyd yn yr adroddiad a byddai’n hoffi diweddariad ar y cynnydd ar gofnodion digidol yn yr adroddiad nesaf.   Mynegodd y Cynghorydd Mackie y farn bod angen buddsoddi mewn cofnodion digidol.   Gofynnodd hefyd i gynnydd yn y maes hwn gael ei fonitro gan y Pwyllgor wrth symud ymlaen. Bu iddo hefyd ddangos pryder a hoffai weld mwy o wybodaeth am y gwiriad cyn ymweld sydd newydd ei gyflwyno ar gyfer gofal tymor byr mewn adroddiad yn y dyfodol.   Cytunodd Cadeirydd y Pwyllgor, y Cynghorydd Hilary McGuill, ei fod yn hen bryd i gofnodion fod yn ddigidol, ac roedd yr holl aelodau yn cytuno â hynny.    

 

Mewn ymateb cyfeiriodd y Prif Swyddog at y Gr?p Strategaeth Ddigidol a dywedodd bod yr Uwch Reolwr - Plant a Gweithlu angen gwneud y gr?p yn ymwybodol bod y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd wedi gofyn i’r maes gwasanaeth hwn gael ei flaenoriaethu gan y Cyngor. 

 

Cynigiwyd argymhelliad (a) yn yr adroddiad gan y Cynghorydd Jean Davies a’i eilio gan y Cynghorydd Dave Mackie.

 

Cynigiwyd argymhelliad (b) yn yr adroddiad gan y Cynghorydd Gladys Healey a’i eilio gan y Cynghorydd Mike Allport.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)          Bod Aelodau yn derbyn ac yn nodi’r adroddiad, ac yn cytuno bod y AGC blynyddol yn dychwelyd ar berfformiad y gwasanaeth ac y dylai bodloni’r rheoliad fod yn adroddiad blynyddol i’r Pwyllgor; a

 

(b)          Bod ymweliadau rota’r Aelodau yn cael eu hail-sefydlu, os yw’r pandemig yn caniatáu hynny, yn 2022.