Mater - cyfarfodydd

Housing Revenue Account (HRA) 30 Year Financial Business Plan

Cyfarfod: 15/02/2022 - Cabinet (eitem 111)

111 Housing Revenue Account (HRA) 30 Year Financial Business Plan pdf icon PDF 118 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Hughes yr adroddiad oedd yn delio gyda’r Cynllun Busnes Ariannol 30 Blynedd y Cyfrif Refeniw Tai (HRA) ar gyfer 2022/23.

 

Eglurodd y Prif Weithredwr fod y cynnydd yn y rhent a fwriedir yn y cynllun busnes yn ymgodiad cyffredinol o 1.18% ac yn ogystal, yn cynnwys ymgodiad trosiannol o £2 i’r tenantiaid oedd ar hyn o bryd yn talu o leiaf £3 o dan y rhent targed.  Roedd hynny’n cyfateb i gynnydd cyffredinol yn y rhent o 2% yn y cynllun busnes.    Cynnydd chwyddiant cyffredinol o 2% o incwm rhenti a ragwelir yn £38.047miliwn ar gyfer 2022/23.

 

Roedd cynnydd yn y rhent garej a llain garej yn 2% ar gyfer 2022/23 oedd yn cyfateb i £0.20 yr wythnos ar gyfer rhent garej ac yn golygu bod rhent fesul wythnos yn £10.23.   Roedd y cynnydd mewn rhent garej yn £0.03 yr wythnos gyda chynnydd plot garet yn £1.66 yr wythnos.

 

Roedd y cynllun busnes yn rhagweld lefelau incwm o £0.395 miliwn ar gyfer garejys a lleiniau garej.

 

Byddai tâl gwasanaeth yn cael ei rewi eto ar gyfer y flwyddyn ariannol 2022/23.

 

Roedd y cyfanswm rhaglen gyfalaf arfaethedig ar gyfer 2022/23 yn £25.074miliwn ac roedd wedi’i grynhoi yn atodiad C yr adroddiad. 

 

Roedd yr adroddiad wedi’i ystyried yn y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned, Tai ac Asedau oedd yn cefnogi’r cynnwys. 

 

PENDERFYNWYD:

 

Cefnogi a chymeradwyo cyllideb y Cyfrif Refeniw Tai ar gyfer 2022/23 fel y'i hamlinellir yn atodiadau’r adroddiad.