Mater - cyfarfodydd

Residential, Short Breaks and Therapeutic Services for Children and Young People in Flintshire

Cyfarfod: 18/01/2022 - Cabinet (eitem 105)

Seibiannau Preswyl, Byr a Gwasanaethau Therapiwtig i Blant a Phobl Ifanc yn Sir y Fflint

Pwrpas:        Ceisio cymeradwyaeth i dendro ar gyfer y gwasanaethau a enwir yn yr adroddiad.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

DEDDF LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD AT WYBODAETH) 1985 – YSTYRIED GWAHARDD Y WASG A’R CYHOEDD

                       

PENDERFYNWYD:

 

Gwahardd y wasg a’r cyhoedd o weddill y cyfarfod ar gyfer yr eitemau canlynol yn rhinwedd gwybodaeth eithriedig o dan baragraff(au) 14 Rhan 4 Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd).

 

105.    GWASANAETHAU PRESWYL, SEIBIANT BYR A THERAPIWTIG I

            BLANT A PHOBL IFANC YN SIR Y FFLINT

                                        

            Cyflwynodd y Cynghorydd Jones yr adroddiad ac esboniodd bod disgwyl i’r contractau presennol ddod i ben ym mis Mawrth 2022 ac fel y cyfryw, byddai gofyn i’r gwasanaethau fynd allan i dendr cystadleuol er mwyn cydymffurfio â’r Rheolau Gweithdrefn Contractau a’r Rheoliadau Contractau Cyhoeddus.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Cymeradwyo’r cynnig i ailgomisiynu’r Gwasanaethau Preswyl, Seibiant Byr a Therapiwtig i Blant a Phobl Ifanc yn Sir y Fflint yn unol â Rheolau'r Weithdrefn Gontractau; a

 

(b)       Bod pwerau dirprwyedig yn cael eu rhoi i’r Prif Swyddog (Gwasanaethau Cymdeithasol) i arwyddo contract gyda’r darparwr llwyddiannus yn dilyn y broses gaffael.