Mater - cyfarfodydd

Overview & Scrutiny Annual Report 2020/21

Cyfarfod: 07/12/2021 - Cyngor Sir y Fflint (eitem 68)

68 Adroddiad Blynyddol Trosolwg A Chraffu 2020/21 pdf icon PDF 76 KB

Pwrpas:        Ystyried a chymeradwyo Adroddiad Blynyddol Trosolwg a Chraffu ar gyfer.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd yr adroddiad gan egluro bod yr Adroddiad Blynyddol Trosolwg a Chraffu’n cael ei ddrafftio’n flynyddol gan y tîm o swyddogion, gan ymgynghori â’r Cadeiryddion Craffu perthnasol.  Cyflwynwyd y drafft wedyn i Bwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd i Aelodau wneud sylwadau arno cyn iddo gael ei gyflwyno i’r Cyngor i’w gymeradwyo’n ffurfiol.

 

Roedd yr Adroddiad Blynyddol yn rhoi sicrwydd i’r Cyngor bod y swyddogaeth Trosolwg a Chraffu yn cyflawni ei rôl gyfansoddiadol.

 

Diolchodd Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd i’r holl aelodau a swyddogion am fod yn rhan o’r broses Trosolwg a Chraffu dros y flwyddyn ddiwethaf.

 

Cafodd yr argymhelliad yn yr adroddiad ei gynnig gan y Cynghorydd Phillips a’i eilio gan y Cynghorydd Mullin.

 

Diolchodd y Cynghorydd David Healey i’r swyddogion am y gwaith a wnaethant yn ystod y pandemig i sicrhau bod y broses Trosolwg a Chraffu’n parhau.  Roedd yn croesawu’n benodol fod yr holl gyfarfodydd wedi’u ffrydio’n fyw, a oedd yn helpu’r cyhoedd i gael mynediad at ddemocratiaeth leol.

 

Diolchodd y Cynghorydd Marion Bateman i’r swyddogion am y cymorth a’r gefnogaeth a gafodd hi pan oedd yn Gadeirydd y Cyngor yn ystod y pandemig.

 

PENDERFYNWYD:

 

Derbyn Adroddiad Blynyddol Trosolwg a Chraffu 2020/21.