Mater - cyfarfodydd

Local Government & Elections Act 2021 update

Cyfarfod: 25/01/2022 - Cyngor Sir y Fflint (eitem 80)

80 Diweddariad Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau 2021 pdf icon PDF 94 KB

Pwrpas:        I ddarparu’r  wybodaeth ddiweddaraf am weithredu Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau 2021 i’r Cyngor.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd yr adroddiad gan y Prif Swyddog (Llywodraethu) ac eglurodd unwaith eto fod y Ddeddf yn ddarn arwyddocaol o ddeddfwriaeth sy’n cwmpasu nifer o faterion. Mae’n ddeddfwriaeth anferth – gyda 170 o adrannau ac 14 o atodlenni, a dyna pam bod y cyfnod datblygu wedi bod mor hir. Mae rhai agweddau o’r Ddeddf yn adlewyrchu’r hyn mae Sir y Fflint, fel awdurdod arfer gorau, yn ei wneud yn barod. Ar gyfer y rhannau eraill bydd y swyddogion yn gwneud y gwaith angenrheidiol i’w gweithredu o fewn yr amserlenni penodedig.

 

Mae’r rhan fwyaf o’r Ddeddf eisoes wedi dod i rym ond mae yna rai darpariaethau allweddol na fydd ar waith tan 5 Mai 2022, i gyd-fynd â dyddiad Etholiadau’r Llywodraeth Leol.

 

Mae gweithgor swyddogion wedi’i sefydlu i sicrhau bod y Ddeddf yn cael ei gweithredu'n llawn a bydd yn adrodd yn ôl i’r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd a’r Cyngor o bryd i’w gilydd.

 

Mae cynnydd hyd yma wedi’i nodi yn yr atodiad i’r adroddiad.

 

Cynigiodd y Cynghorydd Phillips ac eiliodd y Cynghorydd Ian Roberts bod y Cyngor yn cymeradwyo’r argymhellion yn yr adroddiad.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Bod yr adroddiad briffio yn rhoi sicrwydd i’r Cyngor;

 

(b)       Bod y Cyngor yn nodi goblygiadau cyfansoddiadol a goblygiadau eraill y Ddeddf, a bod y Gweithgor Gweithredu Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau 2021 yn gweithio arnynt dan arweiniad y Prif Swyddog (Llywodraethu).