Mater - cyfarfodydd

Maes Gwern Contractual Arrangements

Cyfarfod: 17/11/2021 - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio (eitem 44)

Trefniadau Cytundebol Maes Gwern

I roi gwybod i’r Pwyllgor am yr adolygiad Archwiliad Mewnol o Drefniadau Cytundebol Maes Gwern.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) yr adroddiad am yr adolygiad Archwilio Mewnol o drefniadau contract Maes Gwern a gwybodaeth gefndir fanwl.

 

Fe ddarparodd yr Uwch Archwilydd wybodaeth am yr ystyriaethau allweddol a’r canfyddiadau a oedd wedi’u trafod â’r swyddogion perthnasol, ac fe rannodd y Rheolwr Strategaeth Tai a Datblygu newydd ddiweddariad am gynnydd gyda chamau gweithredu i fynd i’r afael â’r risgiau a nodwyd.

 

Dywedodd Sally Ellis fod yr adroddiad yn dangos defnydd da o’r gwasanaeth Archwilio Mewnol a chadarnhaodd y swyddogion y byddai’r gwaith i gyflwyno’r camau gweithredu’n cael ei adolygu yn nes ymlaen.  Mewn ymateb i gwestiynau gan Allan Rainford, rhoddodd y swyddogion sicrwydd yngl?n â chryfhau trefniadau monitro.

 

Cafodd yr argymhelliad ei gynnig a’i eilio gan y Cynghorwyr Geoff Collett ac Arnold Woolley.

 

PENDERFYNWYD:

 

Derbyn yr adroddiad.