Mater - cyfarfodydd

Investment and Funding Update

Cyfarfod: 10/11/2021 - Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd (eitem 27)

27 Diweddariad ar fuddsoddi ac ariannu pdf icon PDF 135 KB

Darparu diweddariad i Aelodau'r Pwyllgor ar faterion buddsoddi ac ariannol Cronfa Bensiynau Clwyd.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddodd Mrs Fielder ddiweddariad cryno ar fuddsoddi ac ariannu gan wneud y pwyntiau allweddol canlynol:

 

-       Cynhaliodd y Gronfa eu cyfarfod cyntaf gyda’r awdurdodau unedol yngl?n â’r adolygiad prisio actiwaraidd dros dro. Cafwyd adborth cadarnhaol.  Bydd y gronfa yn parhau i gynnal cyfarfodydd rheolaidd gyda nhw yn ogystal â chyflogwyr eraill drwy gydol proses brisio actiwaraidd 2022.

-       Nid oedd yna newidiadau i’r gofrestr risg ond roedd y Gronfa yn disgwyl newidiad wrth symud ymlaen wrth iddynt weithio drwy’r prisiad actiwaraidd.

-       Roedd Mrs Fielder yn falch o gymryd rhan mewn panel yn COP26 ar 3 Tachwedd. Trafododd y panel “mabwysiadu meddylfryd trosiannol ar gyfer y dyfodol”. Cadarnhaodd Mrs Fielder ei fod wedi bod yn boblogaidd.

-       Roedd y Gronfa ar y rhestr fer ar gyfer dwy Wobr Pensions for Puprose; Gwobr Impact Investing Adopter a Gwobr Impact Investing Social. Roedd swyddogion yn eithriadol o brysur yn gweithio ar ddyrannu asedau marchnadoedd preifat. Roedd Mercer wedi gwneud sawl argymhelliad i’r Gronfa, yn cynnwys 11 o fuddsoddiadau posibl oedd â chyfanswm gwerth tua £140 miliwn.

-       Ym mis Hydref, fe symudodd y Gronfa rhai o’u dyraniadau asedau marchnadoedd newydd i’r WPP. Mae 32% o asedau’r Gronfa wedi’u cyfuno gyda’r WPP.

 

Llongyfarchodd y pwyllgor Mrs Fielder am ei chyfranogiad yn COP26.

 

PENDERFYNWYD:

 

Ystyriodd a nododd y Pwyllgor y diweddariad.