Mater - cyfarfodydd

North Wales Population Needs Assessment

Cyfarfod: 18/01/2022 - Cabinet (eitem 95)

95 Asesiad o Anghenion Poblogaeth Gogledd Cymru pdf icon PDF 115 KB

Pwrpas:        Darparu trosolwg o Asesiad o Anghenion Poblogaeth Gogledd Cymru 2022 sydd wedi’i gynhyrchu fel gofyniad y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Jones yr adroddiad a ddarparodd drosolwg o Asesiad o Anghenion Poblogaeth Gogledd Cymru 2022 a oedd wedi’i gynnal yn unol â gofyniad y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

 

Roedd yr adroddiad yn asesiad o anghenion gofal a chymorth y boblogaeth ac anghenion cymorth gofalwyr, a oedd yn cwmpasu ôl-troed gogledd Cymru.  Datblygwyd y ddogfen dan arweiniad Cydweithredfa Gwella Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles Gogledd Cymru, gyda gwybodaeth gan chwe chyngor gogledd Cymru a’r bwrdd iechyd, gyda chefnogaeth Iechyd Cyhoeddus Cymru.

 

Ym mis Mehefin 2022, mae’n rhaid i Adroddiad Sefydlogrwydd y Farchnad gael ei gyhoeddi hefyd.  Gyda’i gilydd, dylai’r ddwy ddogfen ddarparu darlun cynhwysfawr o’r galw a’r cyflenwad presennol a rhagamcanol i’r rheiny sy’n comisiynu gofal a chymorth ar lefel ranbarthol a lleol.

 

Pwysleisiodd y Prif Swyddog (Gwasanaethau Cymdeithasol) pa mor bwysig yw’r ddogfen a fyddai’n helpu i gynllunio ar gyfer y dyfodol.  O’r ymatebion i’r arolwg, roedd 39% yn dod gan bobl o Sir y Fflint felly roedd lleisiau lleol yn cael eu clywed.  Byddai ymgysylltu â’r cyhoedd yn parhau yn ystod y gwaith o ddatblygu’r Adroddiad Sefydlogrwydd y Farchnad.

 

Rhoddodd y Swyddog Cynllunio a Datblygu enghraifft o ble fyddai’r data yn helpu i gynllunio a pharatoi ar gyfer y dyfodol, sef atal dementia.

 

Ychwanegodd y Cynghorydd Jones yr ystod eang o feysydd a fyddai’n cael eu cwmpasu yn yr asesiad, gan gynnwys anghydraddoldeb a digartrefedd. Croesawodd yr Aelodau’r adroddiad.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Bod yr Asesiad o Anghenion Poblogaeth Gogledd Cymru yn cael ei gefnogi cyn ei gyflwyno i’r Cyngor ym mis Chwefror 2022; a

 

(b)       Bod y broses ar gyfer cymeradwyo’r Adroddiad Sefydlogrwydd y Farchnad Ranbarthol yn cael ei chytuno.