Mater - cyfarfodydd

North Wales Growth Deal Quarterly Performance report

Cyfarfod: 11/01/2022 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi (eitem 59)

59 Adroddiad Perfformiad Chwarterol Bargen Dwf Gogledd Cymru pdf icon PDF 95 KB

Rhoi’rwybodaeth ddiweddaraf i Aelodau am Chwarter 2 Bargen Dwf Gogledd Cymru

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

            Cyflwynodd Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd a’r Economi) adroddiad cynnydd chwe mis ar y Bwrdd Uchelgais Economaidd, a oedd wedi’i oedi o gyfarfod mis Rhagfyr. Mae’r adroddiad yn nodi cynnydd achosion busnes amlinellol a chyfeiriwyd at bwynt 1.05 sy’n dweud bod gan y rhan fwyaf o’r prosiectau statws oren. Mae pwynt 1.08 yn cynnwys gwybodaeth am y 7 prosiect gyda statws coch. Mae pwynt 1.09 yn egluro’r gweithgareddau caffael a chaffael lleol sydd wedi’u cynnal gan y Bwrdd Uchelgais Economaidd. Mae gwybodaeth am y Bwrdd Newid Hinsawdd a Bioamrywiaeth a’r camau a gymerir i leihau effeithiau amgylcheddol hefyd wedi’i chynnwys. Mae’r atodiad yn cynnwys mwy o fanylion.

 

            Mae’r Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd a’r Economi) yn gobeithio y bydd David Matthews, Rheolwr Tir a Phrosiect y Bwrdd Rhaglen Tir ac Eiddo yn dod i gyfarfod yn y dyfodol.

 

            Gofynnodd y Cynghorydd Patrick Heesom a oes modd derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am Borth Caergybi a Dociau Mostyn pan fydd ar gael. Mewn ymateb, awgrymodd Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd a’r Economi) os oes gan y Cynghorydd Heesom unrhyw gwestiwn manwl yna y byddai David Matthews yn gallu darparu atebion mewn cyfarfod yn y dyfodol. Cytunodd i gylchredeg unrhyw ddiweddariad a dderbynnir cyn cyfarfod mis Chwefror.

 

Cynigiwyd ac eiliwyd yr argymhellion gan y Cynghorwyr Paul Shotton a George Hardcastle.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod yr Aelodau yn ystyried ac yn nodi Adroddiad Perfformiad Chwarter 2.