Mater - cyfarfodydd

Welsh Government Consultation on Local Taxes for Second Homes and Self-catering Accommodation

Cyfarfod: 16/11/2021 - Cabinet (eitem 71)

71 Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar Drethi Lleol ar gyfer Ail Gartrefi a llety hunanddarpar pdf icon PDF 129 KB

Pwrpas:        Nodi ymateb y Cyngor ar bolisi ac ystyriaethau ymarferol ar y defnydd o drethi lleol ar gyfer y sector llety hunanddarpar a’r defnydd o’r cynllun premiwm Treth y Cyngor ar gyfer ail gartrefi ac eiddo gwag hirdymor.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Mullin yr adroddiad ac eglurodd fod Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ynghylch newidiadau posibl i’r system drethu leol, gyda’r nod o gefnogi awdurdodau lleol i reoli effaith ail gartrefi a llety hunanddarpar ar gymunedau.

 

            Ychwanegodd y Rheolwr Refeniw a Chaffael fod Llywodraeth Cymru hefyd yn gofyn am ein barn ynghylch:

 

·         Pa mor effeithiol yw premiymau i fynd i’r afael â materion tai

·         Sut mae modd i awdurdodau lleol ddefnyddio’r premiwm i helpu i ailddefnyddio eiddo gwag neu segur

·         Sut y dylai’r arian a gynhyrchir gan y premiwm gael ei ddefnyddio ac a ddylai awdurdodau lleol fod yn fwy tryloyw ynghylch sut mae’r arian a gynhyrchir wedi’i wario

·         Oedd y premiwm uchaf o 100% yn briodol? Os nad oedd, beth fyddai’n briodol a theg?

·         Beth oedd yr effeithiau cadarnhaol a negyddol ar lety hunanddarpar

·         Y meini prawf a’r trothwyon presennol ar gyfer diffinio eiddo fel llety hunanddarpar ac felly yn agored i dalu trethi busnes yn hytrach na Threth y Cyngor

·         Cymhwystra llety hunanddarpar ar gyfer Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach o 100% unwaith mae’r perchnogion yn gorfod talu Trethi Busnes

 

Mewn ymateb i’r ymgynghoriad mae’r swyddogion wedi adolygu’r papur ymgynghori ac wedi cynnwys yr ymateb i’r uchod yn yr adroddiad i’w gymeradwyo gan y Cabinet.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cefnogi’r ymatebion i’r ymgynghoriad.