Mater - cyfarfodydd

The North Wales Growth Deal Quarterly Performance Report

Cyfarfod: 12/10/2021 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi (eitem 32)

32 Adroddiad Perfformiad Bargen Dwf Gogledd Cymru pdf icon PDF 88 KB

Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau am Chwarter 1 Bargen Dwf Gogledd Cymru

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog (Cynllunio, yr Amgylchedd a'r Economi) adroddiad i roi'r diweddariad Chwarter 1 (Mawrth - Mehefin) i'r Pwyllgor ar Fargen Twf Gogledd Cymru.

 

Cyfeiriodd y Prif Swyddog at Adroddiad Perfformiad Chwarter 1 Bargen Twf Gogledd Cymru a atodwyd i'r adroddiad. Adroddodd ar y prif ystyriaethau ac awgrymodd efallai y byddai'r Pwyllgor am wahodd rheolwyr rhaglenni i gyfarfod o'r Pwyllgor yn y dyfodol i roi cyflwyniad ar brojectau'r Bwrdd Uchelgais Economaidd.

 

Mewn ymateb i'r pryderon a godwyd gan y Cynghorydd Derek Butler, cyfeiriodd y Prif Swyddog at y ddau brosiect sy'n adrodd fel rhai coch ar hyn o bryd yn adran 1.07 o'r adroddiad ac awgrymodd y dylid gwahodd rheolwr y Rhaglen Tir ac Eiddo i gyflwyno adroddiad i gyfarfod o'r Pwyllgor yn y dyfodol.

 

Gwnaeth y Cynghorydd Patrick Heesom sylwadau ar brosiect Caergybi a’r symud i ffwrdd o gefnogi’r morglawdd a gofynnodd am ystyriaeth i botensial Dociau Mostyn fel prosiect amgen.

 

Cynigiwyd ac eiliwyd yr argymhellion gan y Cynghorwyr Patrick Heesom a Joe Johnson.

 

PENDERFYNWYD:

 

Dylid nodi Adroddiad Perfformiad Chwarter 1.