Mater - cyfarfodydd

Ending of the Universal Credit Uplift

Cyfarfod: 19/10/2021 - Cabinet (eitem 53)

53 Credyd Cynhwysol – Disodli’r Cynnydd pdf icon PDF 197 KB

Pwrpas:        Darparu diweddariad ar yr effeithiau ar drigolion Sir y Fflint pan fydd cynnydd mewn Credyd Cynhwysol yn dod i ben.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Mullin yr adroddiad ac esboniodd fod Llywodraeth y DU, ar 20 Mawrth 2020, wedi cyhoeddi cynnydd cyfwerth â £20 yr wythnos i elfen sylfaenol lwfans safonol Credyd Cynhwysol gwerth hyd at £1,040 am flwyddyn i’r rhai a oedd yn wynebu'r ymyrraeth ariannol fwyaf o ganlyniad i bandemig COVID-19.  Roedd yn berthnasol i hawlwyr newydd a hawlwyr cyfredol y Credyd Cynhwysol.

 

            Daeth y cynnydd i ben yn swyddogol ar 6 Hydref 2021 a chafwyd llawer o wybodaeth berthnasol yn yr adroddiad mewn perthynas â thrigolion Sir y Fflint y byddai’r newid yn effeithio arnyn nhw, ac amlygodd y cymorth mae’r Cyngor yn ei ddarparu.

 

Esboniodd y Prif Swyddog (Tai ac Asedau) y gallai unrhyw un sydd mewn trafferthion ariannol gysylltu â Thîm Lles y Cyngor a fyddai’n helpu i’w cefnogi a’u cyfeirio at asiantaethau eraill a all gynnig cymorth.

 

Dywedodd y Cynghorydd Roberts fod y Rhybudd o Gynnig ar raglen y Cyngor yn ddiweddarach y diwrnod hwnnw yngl?n â chael gwared ar y cynnydd i’r Credyd Cynhwysol wedi cael ei dynnu oddi ar y rhaglen yn dilyn y digwyddiad erchyll dros y penwythnos a marwolaeth drist Syr David Amess.

           

PENDERFYNWYD:

 

Nodi’r adroddiad a’r effeithiau negyddol ar drigolion cymunedau Sir y Fflint.