Mater - cyfarfodydd

Review of ‘O’ Licence

Cyfarfod: 12/10/2021 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi (eitem 31)

31 Adolygu Trwydded ‘O’ pdf icon PDF 100 KB

Rhoi sicrwydd fod y prosesau a’r trefniadau gweithio yn effeithiol a chadarn.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog (Gwasanaethau Stryd a Chludiant) adroddiad i roi sicrwydd bod trefniadau a phrosesau gweithio yn effeithiol ac yn gadarn. Darparodd wybodaeth gefndirol a chyfeiriodd at yr archwiliad o gydymffurfiad Trwydded Cerbyd O a gynhaliwyd ym mis Ebrill 2021 fel rhan o Gynllun Blynyddol Archwilio Mewnol cymeradwy ar gyfer 2020/21. Y canfyddiadau cyffredinol oedd bod y rheolaethau a oedd ar waith ar y pryd yn rhoi rhywfaint o sicrwydd bod risgiau allweddol yn cael eu rheoli'n effeithiol, fodd bynnag, roedd angen gwella'n sylweddol mewn meysydd sy'n ymwneud â'r amgylchedd rheoli o ran cydymffurfiaeth tacograffeg, gwasanaethu fflyd a chynnal a chadw, a dibyniaeth ar berson sengl yn effeithio ar wytnwch gwasanaeth. Rhoddodd yr adroddiad y wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd yn dilyn yr adroddiad archwilio ym mis Ebrill 2021.

                   

Cyflwynodd Rheolwr Rhwydwaith Priffyrdd yr adroddiad a chyfeiriodd at y cynllun gweithredu i fynd i’r afael â chanfyddiadau’r archwiliad. Esboniodd y Prif Swyddog ei bod yn anodd recriwtio ar gyfer swydd Rheolwr Contractau Fflyd a Chludiant a swyddi eraill yn y Gwasanaethau Stryd a Chludiant, a oedd yn effeithio ar gynnydd ar y cynllun gweithredu.

 

Cynigiwyd ac eiliwyd yr argymhellion gan y Cynghorwyr Joe Johnson a Dennis Hutchinson.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y Pwyllgor yn nodi'r trefniadau gweithio parhaus yn y Gwasanaethau Stryd a Chludiant ac yn cefnogi'r camau a gymerwyd i reoli risg weithredol a chyflawni ar ymrwymiadau trwydded gweithredwr y Cyngor.