Mater - cyfarfodydd

Conduct of a Licensed private Hire / Hackney Carriage (Joint) Driver

Cyfarfod: 08/09/2021 - Is-bwyllgor Trwyddedu (eitem 4)

YMDDYGIAD GYRRWR CERBYD HURIO PREIFAT / HACNI (AR Y CYD) TRWYDDEDIG

I aelodau ystyried ymddygiad Gyrrwr Cerbyd Hurio Preifat / Hacni (ar y cyd) Trwyddedig o ran gwybodaeth ychwanegol a ddatgelwyd ar ei Uwch Dystysgrif Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar ddisgresiwn Prif Swyddog yr Heddlu.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd yr adroddiad er mwyn ystyried ymddygiad Gyrrwr Cerbyd Hurio Preifat / Cerbyd Hacni (ar y cyd) mewn cysylltiad â gwybodaeth ychwanegol sydd wedi’i datgelu ar ei Dystysgrif Fanwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ôl disgresiwn Prif Swyddog yr Heddlu. Ar ôl ystyried yr adroddiad yn wreiddiol ar 1 Medi 2021, penderfynodd y panel ohirio’r gwrandawiad er mwyn caniatáu i ragor o wybodaeth fod ar gael er mwyn dod i benderfyniad a oedd deiliad y drwydded yn unigolyn cymwys ac addas i ddal Trwydded Gyrrwr Cerbyd Hurio Preifat / Cerbyd Hacni (ar y cyd).

 

Cadarnhaodd y Cadeirydd fod y panel wedi cael rhagor o ddogfennau a ddarparwyd gan ddeiliad y drwydded cyn y cyfarfod ac wedi’u cyflwyno yn y  cyfarfod.  Roedd hyn yn cynnwys:

 

·         Llythyr gan ddeiliad y drwydded mewn perthynas â herio’r wybodaeth sydd wedi’i chynnwys ar ei dystysgrif gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

·         Llythyr gan ddeiliad y drwydded yn cyfeirio at baragraffau gwahanol yn yr adroddiad o’r gwrandawiad ar 1 Medi 2021.

·         E-bost a anfonwyd ymlaen gan ddeiliad y drwydded yn dangos gohebiaeth gyda’i Gyfreithiwr.

·         E-bost a anfonwyd ymlaen gan ddeiliad y drwydded yn dangos gohebiaeth flaenorol gyda’i Gyfreithiwr.

 

Gan ymateb i gwestiynau, dywedodd deiliad y drwydded ei fod wedi cael gwybod bod ei gynrychiolydd cyfreithiol wedi paratoi’r sail ar gyfer ei gais am adolygiad barnwrol yngl?n â’r datgeliad sy’n weddill ar ei dystysgrif gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Fodd bynnag, ni wnaed unrhyw gynnydd pellach, ac roedd deiliad y drwydded yn ceisio trefnu cyfarfod gyda’r cynrychiolydd cyfreithiol cyn talu’r ffioedd cyfreithiol. Mynegodd deiliad y drwydded ei bryderon yngl?n â’r diffyg ymateb gan y cwmni cyfreithiol yr oedd wedi’i ddewis.

 

Darllenodd Arweinydd y Tîm Trwyddedu y rhannau o’r adroddiad a ychwanegwyd ers y gwrandawiad a ohiriwyd; sef paragraffau 1.13 i 1.16.

 

Gan ymateb i gwestiynau gan y Cyfreithiwr, cadarnhaodd deiliad y drwydded ei fod wedi oedi cyn cyflwyno ei dystysgrif gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd i’r awdurdod trwyddedu gan ei fod â chywilydd o’r datgeliad ac yn bwriadu ei herio er mwyn ceisio ei ddileu o’r dystysgrif.

 

Dywedodd deiliad y drwydded ei fod, yn ei sylwadau i’r Heddlu, wedi nodi’r pwynt nad oedd unrhyw dystiolaeth i gadarnhau’r honiadau, ac eto roedd barn Prif Swyddog yr Heddlu yn diystyru hynny.  Roedd o’r farn bod hyn yn gynsail peryglus. Cyfeiriodd y Cyfreithiwr at y Canllawiau Datgelu Statudol, a’r angen i Brif Swyddog yr Heddlu eu hystyried (fel y nodwyd yn yr adroddiad) wrth ddatgelu gwybodaeth a ystyriwyd yn berthnasol. Derbyniodd deiliad y drwydded fod gan Brif Swyddog yr Heddlu ddisgresiwn o’r math hwn, ond dywedodd nad oedd y farn yn cael ei chefnogi gan dystiolaeth.

 

O ran ei gynrychiolwyr cyfreithiol, derbyniodd deiliad y drwydded nad oedd her gyfreithiol bresennol, ond dywedodd ei fod wedi ymrwymo i fwrw ymlaen gydag adolygiad barnwrol ac efallai y bydd yn ceisio defnyddio cwmni arall os bydd angen. Pan ofynnwyd iddo yngl?n â’r cyfnod o amser ers i dystysgrif y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd gael ei  ...  view the full Cofnodion text for item 4