Mater - cyfarfodydd

Pooling Investment in Wales

Cyfarfod: 01/09/2021 - Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd (eitem 19)

19 Cyfuno Buddsoddiadau yng Nghymru pdf icon PDF 113 KB

I roi diweddariad i Aelodau’r Pwyllgor am Gyfuno Buddsoddiadau yng Nghymru yn cynnwys manylion am newidiadau i Gytundeb Rhyng-awdurdod Partneriaeth Bensiynau Cymru i’w ystyried ac argymell er mwyn iddynt gael eu cymeradwyo gan Gyngor Sir y Fflint.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Nododd Mrs Fielder y pwyntiau allweddol canlynol o ran cyfuno asedau yng Nghymru:

-       Mae Bfinance wedi’u penodi’n ddiweddar yn dilyn proses gaffael gan yr is-gr?p Marchnadoedd Preifat, a rhoddwyd tasg iddynt o gaffael dosbarthwr ar gyfer WPP.Fodd bynnag, bydd hyn yn cymryd cryn amser.

-       Y canolbwynt oedd yr argymhelliad o ran Cytundeb Rhwng Awdurdodau WPP â Chyngor Sir y Fflint.Roedd yr adendwm ar ei gyfer wedi’i ddosbarthu cyn y cyfarfod gyda’r Cytundeb Rhwng Awdurdodau presennol ac mae’r adendwm ynghlwm wrth atodiad 1.  Roedd y gymeradwyaeth o ran cynrychiolydd aelodau newydd y cynllun ar y JGC a gyda phenodi dosbarthwr i’r is-gr?p Marchnadoedd Preifat.

 

Nododd Mr Everett y byddai adroddiad pellach yn cael ei gyflwyno yng nghyfarfod nesaf Cyngor Sir y Fflint, pe bai’r Pwyllgor yn cytuno â hyn, gan gynnwys y newidiadau i Reolau’r Weithdrefn Ariannol ar gyfer y polisi gordaliadau a thandaliadau.

 

Nododd Mr Hibbert ei bleidlais yn erbyn yr ail a’r trydydd argymhelliad o ran elfennau cynrychiolydd aelodau’r cynllun, oherwydd roedd o’r farn fod y broses bresennol ar gyfer penodi cynrychiolydd yn wahaniaethol oherwydd y disgwyliad y byddai’r cynrychiolydd yn destun:

 

1.    Proses ddethol gan gynnwys swydd-ddisgrifiad, manylion am yr unigolyn a chyfweliad.

2.    Cyfyngiad amser ar aelodaeth.

3.    Peidio bod â hawl i bleidleisio.

 

Caiff y cyfyngiadau hyn eu defnyddio ar gyfer Cynrychiolwyr Aelodau’r Cynllun ar y JGC sy’n rhan o undeb llafur.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)  Bod y pwyllgor yn ystyried a nodi rhaglen y JGC a chytuno ar unrhyw sylwadau neu gwestiynau ar gyfer WPP.

(b)  Bod y Pwyllgor yn argymell Adendwm i Gytundeb Rhwng Awdurdodau WPP â Chyngor Sir y Fflint i’w gymeradwyo, a bod y diwygiadau’n cael eu cynnwys yn briodol yng Nghyfansoddiad y Cyngor.

(c)  Bod y Pwyllgor yn argymell wrth Gyngor Sir y Fflint fod y Protocol ar gyfer Bwrdd Pensiynau Clwyd yn cael ei ddiwygio i ganiatáu i’r Bwrdd enwebu Cynrychiolydd Aelodau’r Cynllun i’r JGC.