Mater - cyfarfodydd

North Wales Economic Ambition Board - Annual Report

Cyfarfod: 16/09/2021 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol (eitem 30)

30 Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru - Adroddiad Blynyddol pdf icon PDF 88 KB

Pwrpas:        Derbyn Adroddiad Blynyddol y Swyddfa Rheoli Portffolios ar Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru ar gyfer 2020-21.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Weithredwr Adroddiad Blynyddol Swyddfa Rheoli Portffolio Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 2020-21. Roedd y gofyniad i adrodd yn flynyddol ar y cynnydd yn rhan o Gytundeb Bargen Terfynol y Bargen Dwf Gogledd Cymru a lofnodwyd ym mis Rhagfyr 2020.

 

Rhoddodd y Rheolwr Arloesi ac Adfywio cyflwyniad yn crynhoi gwaith y Swyddfa Rhaglen yn ystod y 12 mis diwethaf a oedd yn cynnwys:

 

·         Portffolio Bargen Twf

·         Y Rhaglenni

o   Digidol

o   Tir ac Eiddo

o   Ynni Carbon Isel

o   Arloesedd mewn Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel

o   Bwyd-amaeth a Thwristiaeth

·         Adroddiad Blynyddol

 

Cafodd yr argymhelliad ei gynnig a’i eilio gan y Cynghorydd Geoff Collett a Patrick Heesom.

 

PENDERFYNWYD:

 

I nodi Adroddiad Blynyddol Swyddfa Rheoli Portffolio'r Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru ar gyfer 2020-21.