Mater - cyfarfodydd

Annual Performance Report 2020/21

Cyfarfod: 19/10/2021 - Cabinet (eitem 50)

50 Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2020/21 pdf icon PDF 97 KB

Pwrpas:        I rannu Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2020/21 drafft sy’n amlinellu cynnydd yn erbyn ein blaenoriaethau.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Mullin yr adroddiad a oedd yn adolygu cynnydd yn erbyn Blaenoriaethau’r Cyngor fel y’i hamlinellwyd ym Mesurau Adrodd Cyngor Sir y Fflint 2020/21.

 

Bu 2020/21 yn flwyddyn eithriadol i bob sefydliad, wrth iddyn nhw ymdopi â bygythiadau a heriau pandemig byd-eang. Ar y cyfan roedd y perfformiad yn erbyn mesurau Cynllun y Cyngor yn gadarnhaol, gyda thargedau 67% o'r dangosyddion perfformiad wedi'u cyrraedd neu rhagorwyd arnyn nhw am y flwyddyn, gyda 48% arall wedi dangos gwelliant neu wedi aros yn sefydlog.

 

Esboniodd y Prif Weithredwr y byddai’n rhaid i’r Adroddiad Perfformiad Blynyddol gael ei gyhoeddi erbyn 31 Hydref ac y byddai’n cael ei gyflwyno i’r Cyngor i gael ei gymeradwyo’n ddiweddarach y diwrnod hwnnw.

 

PENDERFYNWYD:

 

Argymell i’r Cyngor y dylid mabwysiadu Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2020/2021.