Mater - cyfarfodydd

Counter-Fraud Arrangements in the Welsh Public Sector

Cyfarfod: 28/07/2021 - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio (eitem 19)

19 Trefniadau Gwrth-Dwyll yn Sector Cyhoeddus Cymru pdf icon PDF 90 KB

Rhoi gwybod i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu am ganlyniad yr adolygiad cenedlaethol gan Archwilio Cymru ar y Trefniadau Gwrth-Dwyll o fewn Sector Cyhoeddus Cymru.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Rheolwr Archwilio Mewnol yr adroddiad a oedd yn crynhoi canlyniad yr adolygiad cenedlaethol gan Archwilio Cymru ar drefniadau gwrth-dwyll yn Sector Cyhoeddus Cymru.

 

Mewn ymateb i'r argymhellion ar gyfer gwella ar draws sefydliadau'r sector cyhoeddus yng Nghymru, roedd y Cyngor wedi datblygu cynllun gweithredu a oedd ar y gweill i wella trefniadau gwrth-dwyll.  Byddai rhaglen waith i ymgysylltu ag adrannau ar draws y sefydliad yn helpu i lunio asesiad risg ar wrth-dwyll a allai lywio gwaith archwilio yn y dyfodol.

 

Ymatebodd y Rheolwr Archwilio Mewnol i gwestiwn gan Sally Ellis ar ei chanfyddiad o dwyll o fewn y sefydliad a oedd yn seiliedig ar dystiolaeth gefnogol wirioneddol.

 

Cynigiodd y Cynghorydd Geoff Collett gefnogi’r argymhelliad ac fe’i eiliwyd gan Sally Ellis.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y Pwyllgor yn sicr bod y Cyngor yn cymryd camau priodol i wrthsefyll y risg o dwyll.